گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و افراد وابسته به مواد

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} غفاری نژاد، علیرضا و ضیاءالدین، حسن. (1382). مقایسه اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هروئین. مجله پزشکی هرمزگان، سال 7، شماره 1: 31-27. فارسی نژاد، فروغ. (1391). رابطه تحریفات شناختی با باورهای فراشناختی بیماران وایسته به سوء مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد.

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و مهارت های اجتماعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در موقعیتی که فرد اقدام به ترک کرده است، این امکان وجود دارد که از طریق دوستان قدیمی در موقعیت فشارزایی برای مصرف مجدد قرار گیرد، این مسئله زمانی که فرد از نظر ابراز وجود دچار مشکل باشد و یا

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و افراد وابسته به مواد

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اعتیاد یکی از بغرنج ترین مسایل انسان و تهدیدی جدی برای سلامت جسمی و روانی جوامع بشری است که تدریجاً به یک نگرانی عمده برای ملت ها و دولت ها تبدیل شده است. پژوهشگران، روانشناسان، سیاست گذاران و برنامه ریزان جامعه

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و مفهوم انعطاف پذیری کنشی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} استراتژی های درمانی مدل تغییر بر اساس مدل فرانظری و بر تغییر رفتار مبتنی است. این مدل یک چهارچوب یکپارچه برای درک، اندازه گیری و مداخله رفتار فراهم می آورد. در این مدل تغییر به عنوان پیشرفت در خلال یک

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و باورهای فراشناختی منفی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 97 چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی بود. نمونه پژوهش شامل 30 (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از معتادین بود