عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

سطح معنی داری001/2198/0053/0013/0361/1279/0توضیح: HML شامل تفاوت بین پرتفوهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است. SMB تفاوت بین میانگین ساده بازده پرتفوی های با اندازه کوچک و پرتفوی های با اندازه بزرگ است. AQFactor برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت هایی با بیش ترین شاخص کیفیت اقلام […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت اقلام تعهدی

ردبین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود ندارد.حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است.پذیرشحساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان یکسان است.شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است.ردشاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری نیست.بحث و نتیجه گیریاین که کیفیت حسابداری به طور عام و کیفیت اقلام تعهدی به طور […]

ادامه مطلب

ارزش دفتری حقوق صاحبان و کیفیت اقلام تعهدی

SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی قبل به ارزش بازار سهام بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1381)؛YIELD، بازده نقدی سهام برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با متغیر های تحقیق نظیر شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002)، اندازه شرکت بتا و بازده سهام است، به روش میدانی جمع آوری می شود. بدین منظور از لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.ابزار سنجش و گردآوری اطلاعاتابزار سنجش و اندازه […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005 و 2004) پرتفوهایی بر مبنای شاخص کیفیت اقلام تعهدی تشکیل دادند و مستند کردند که به طور متوسط بازده شاخص کیفیت اقلام تعهدی با بازده های تحقق یافته سهام (به طور منفرد)، همبستگی مثبت دارند و همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معکوسی با هزینه سرمایه سهام دارد و نیکولز (2006) بازده های روزانه […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابداری

مطالعات متعددی به بررسی این دو موضوع پرداخته‏اند که آیا بازده‏های شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد، بهتر از بازده شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی کم است و اگر چنین است، آیا عملکرد بهتر شرکت‏های دارای شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به دلیل خطرپذیری است. شواهد کلی برای این دو موضوع پراکنده و متناقض است و دلیل چنین […]

ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری و کیفیت اقلام تعهدی

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش تحلیلی از نوع همبستگی است که به صورت تحلیل رگرسیون با استفاده از رگرسیون های چند متغیره انجام پذیرفته است.جامعه آماری و نمونه مورد بررسیجامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1390 است. در این پژوهش تمامی اعضای […]

ادامه مطلب