شاخص های عملیاتی و وفاداری مشتریان

فرضیه فرعی نهم: بعد کمال (خبرگی) شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین تاثیرگذار می باشد. این فرضیه با توجه به تحلیل انجام شده در فصل چهارم تایید شد. نتایج آماری فرضیه بیانگر آن است که بعد کمال از شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر گذار است. دلیل این امر را می بایست […]

ادامه مطلب

مدل در حالت تخمین استاندارد و وفاداری مشتریان

در این قسمت، مدل مفهومی پژوهش و فرضیه هایی که مطرح گردید، با بهره گیری از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار می گیرند. 4-2-3-1 فرضیه اصلی پژوهششخصیت برند بر وفاداری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین تأثیرگذار می باشد. همان طور که در شکل 4-5 مشاهده می شود، 2 متغیر پنهان وجود دارد که یک […]

ادامه مطلب

مدل معادلات ساختاری و وفاداری مشتریان

آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد. اگر مقدار کم، نسبت به درجه آزادی (df) کوچکتر از 3 باشد، مدل حالت بسیار مطلوبی دارد. اگر RMSEA کوچکتر از 05/0 و نیز GFI و AGFA بزرگتر از 90 % باشند، میتوان نتیجه گرفت که مدل برازش بسیار مناسبی دارد. […]

ادامه مطلب