آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

اشتیاق به تفریحتعلق به رویداداشتیاق به خیریهتصویر حامیقصد خرید شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635) شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)2-6-2) داخلیعشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر عمومی […]

ادامه مطلب

بازاریابی رابطه مند و نام و نشان تجاری

2-3 پیشینه تحقیقدر این بخش از فصل دوم به مرور تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پایان نامه حاضر می پردازیم. به همین منظور این تحقیقات را در دوبخش طبقه بندی کرده ایم. ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و سپس به تحقیقلتی که در خارج از کشور انجام گرفته است، می پردازیم.2-3-1 پیشینه تحقیقات داخلی : نویسندگانروش تحقیقموضوعنتایجعلیرضامؤتمنی و هومن […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

2-2-5 ارزش ویژه نام و نشان تجاری ارزش ویژه نام ونشان بالا(زیاد) مزیت رقابتی محسوب می شود، زیرا شرکت می تواند بر پایه آن قیمت بالاتری را برای محصولاتش تعیین کند. اهرم تجاری بهتری ایجاد کند، حاشیه فروش و سود را افزایش داده و آسیب پذیری خود را در رقابت کاهش دهد .وقتی که یک کالا یا محصول جدید در […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پایگاه اقتصادی اجتماعی

[57].Keng C, Liu C, (2014). Can avatar and self-referencing really increase the effects of online 2-D and 3-D advertising?. computers in human behavior, 29, 791-802[58].Kim J, Kim W, Cheol Park S, (2010). Consumer perceptions on web advertisements and motivation factors to purchase in the online shopping. computers in human behavior, 26, 1208-1222[59].Tariq M, Rafay Nawaz M, Musarrat nawaz M, Butt […]

ادامه مطلب

دیدگاههای مطالعه ارزش ویژه برند و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

1.مزیت رقابتی شکل 2-4) مدل تشریحی ارزش ویژه نام و نشان تجاری آکر (رحیمی هلری و همکاران ، 1384، ص 24)2-2-10-1 ارزش ویژه برندارزش ویژه برند به روش های مختلف برای اهداف متفاوتی تعریف شده است. ولی تاکنون، هیچ اتفاق نظری مشترک به دست نیامده است. (کلر، 2003، ص20)این مفهوم می‎‎تواند از دید تولید کننده، خرده فروش یا مشتری مورد […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مدل یابی معادلات ساختاری

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت بار عاملی 85نمودار 4-11) مدل اندازه گیری متغیر تداعی برند مبتنی بر شرکت در حالت ضرایب معناداری 85نمودار 4-12) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت بارهای عاملی 86نمودار 4-13) مدل تحلیل عاملی تاییدی اعتماد به برند در حالت ضرایب معناداری 87نمودار 4-14) مدل تحلیل […]

ادامه مطلب