قاچاق کالا و ارز و فتحعلی شاه قاجار

1. اجتهادی، سید عبدالمجید، سیر تاریخی تقنینی قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن و حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1384، ص 26.2. راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1374، جلد اول، ص 669.3. (یکتایی، مجید، پیشین، ص 26. 4. اجتهادی، سید عبدالمجید، پیشین، ص 95. 1. همان منبع، ص 98. 2. […]

ادامه مطلب

جرایم سازمان یافته و قاچاق کالا و ارز

همچنین در ماده 29 لایحه در صورتی که حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق در مواجهه با مأمورین کاشف به هر نحوی مقابله نماید اگر محل از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازاتهای مقرر برای ارتکاب قاچاق به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق […]

ادامه مطلب

قاچاق کالا و ارز و محصولات فرهنگی

4- کاهش درآمد و عواید گمرکی دولت دولت همواره از کالاها به هنگام ورود به کشور براساس نوع ضرورت و اهمیت آنها حق عوارض و گمرک دریافت می کند لیکن قاچاقچیان با توسل به شیوه های غیرقانونی، علاوه بر واردات کالاهای غیرضروری از پرداخت عوارض و حقوق گمرکی طفره رفته و از این طریق نیز به اقتصاد کشور ضربه وارد […]

ادامه مطلب