شناسایی مولفه های اخلاق حرفه ای کارآموزان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان البرز از نظر …

: تغییر و رشد سریع تکنولوزی و صنایع، میل زیاد ترکیب بین رشته ها و بوجود آمدن رشته های بین رشته ای موجب پیچیده و …

منابع مقالات علمی : بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

۲٫۱٫۲٫۲- الگو پذیرش فناوریالگو پذیرش فناوری (نمودار ۵٫۲) که بر مبنای تئوری اقدام مستدل در سال ۱۹۸۹ توسط دیویس ارائه شد، از مهمترین و مورد …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات با رویکرد …

پذیرش بانکداری الکترونیکیکیفیت ارتباطینمودار۷٫۲: الگو پیکاراینن (انتظارات مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی) (Pikkarainen, et al., 2004)۴٫۱٫۲٫۲- نظریه شناخت اجتماعییکی از قوی ترین تئوریهای رفتار انسانی، …

جستجوی مقالات فارسی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

باور نسبت به این مسأله که گروه های خاص، فکر می کنند من باید یا نباید این رفتار را انجام دهمنگرش نسبت به رفتاراهمیت نسبی …