پژوهش دانشگاهی – بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان …

دین افراد را به یکدیگر و به گروهی که به آن تعلق دارند، مرتبط می سازد، اعضای اجتماع را در مجموعهای گرد هم میآورد، و …

پژوهش – تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه …

جدول ۴- ۶: بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت شاخص های مربوط به سواد تغذیه ای درس علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی ۶۲جدول ۴- ۷: …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۸

محمدبن یحیی عن احمدبن محمد و علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعا عن ابن محبوب عن ابی ایوب عن حریز عن ابی عبدا… (ع) قال …

مقاله علمی با منبع : بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۹

ابو بصیر گفت از امام صادق پرسیدم که حکم مردی که زنش را ظهار کرده چیست ؟ فرمود : این است که اگر با او …

مقاله دانشگاهی – بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۱۰

دیدگاه فقها عامه در حبس جیب بر ۱- ابویوسف : هم چنین طرار اگر آستین را ببرد و ۱۰درهم بردارد دستش قطع می شود و …

بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی- قسمت ۱۱

گفتار اول: حبس مرتد مردی که مرتد باشد با استناد به روایتی که در کتاب اصول کافی دکر شده است کشته می شود ( ولی …

منابع مقالات علمی : نقش انسجام اجتماعی در پیشگیری از جرم

اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز …

سامانه پژوهشی – بررسی عوامل روانی اجتماعی موثر بر استراتژی های مقابله ای بیماران ام اس شهر …

نمودار (۴-۱۰): ماتریس همبستگی بین احساس خودکارآمدی و سبکهای مقابلهای ۹۳نمودار (۴-۱۱): ماتریس همبستگی بین ادراک بیماری و سبکهای مقابلهای ۹۵فصل اول:کلیات پژوهشمقدمه:جامعهشناسی پزشکی و …