تأثیر عوامل فرهنگی, فردی و محیطی بر رفتار خرید ناگهانی در فروشگاه‌ های زنجیره ای …

۳-۱۰- خلاصه فصل سومدر این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی و از شاخه تحقیقات پیمایشی است و …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

مروری بر مطالعات داخلی شبکه‌ی عصبی در حوزه‌ی اقتصاد در مورد مطالعات داخلی که در زمینه‌ی استفاده از شبکه عصبی برای پیش‌بینی صورت گرفته، می‌توان …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای انتظارات …

تقوی فرد و ترابی ۱۳۸۹ ایران متغیرهای سازگاری، هزینه استفاده، قابلیت آزمون و سودمندیخطرپذیری و طرز فکر پیرامون تغییر محامد پور و همکاران ۱۳۸۹ ایران …

بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر …

شعبان الهی و همکاران ۱۳۹۱ ایران ریسک، هزینه، سازگاری، میزان سودمندی درک شده، میزان سادگی درک شده علی صنایی و همکاران ۲۰۱۱ ایران کیفیت سیستم، …