گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و پیش فرض تساوی واریانس‌ها

باور درباره کنترل ناپذیری 55/0 1 28 46/0اطمینان شناختی کم 60/0 1 28 25/0نیاز به کنترل افکار 001/0 1 28 97/0وقوف شناختی 01/1 1 28 32/0 همانگونه که در جدول 4-8 مشاهده می شود، آزمون لوین در متغیرهای انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی نمی باشند. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای اس انعطاف پذیری کنشی و […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و بیماران وابسته به مواد

نیاز به کنترل افکار 32/231 1 32/231 11/138 001/0 86/0 1وقوف شناختی 08/249 1 08/249 72/150 001/0 87/0 1 همان طوری که در جدول 4-10 مشخص است، با کنترل پیش آزمون بین معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ انعطاف پذیری کنشی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0> p و 02/79=F). به عبارت دیگر، […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و سبک های مقابله با استرس

بهادری، مهرناز. (1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر نگرش ناکارآمدی و استرس ادراک شده بیماران ام اس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.بیگدلی، غلامرضا. (1390). رابطه استرس و تاب آوری با وسوسه مصرف مواد افراد مبتلا به سوء مصرف مواد شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.پرویزی، کامل. (1389). رابطه بین باور های غیر […]

ادامه مطلب