بازاریابی اجتماعی و کیفیت ادراک شده

باتوجه به نتایج جدول فوق مشاهده می شود که سطح معنی دار کمتر از0.05 بوده (بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانه با عدد 3 رد می شود) و نیز تعداد داده های بیشتر از 3، بیشتر از تعداد داده های کمتر از 3 می باشد و لذا میانه متغیر به طور معنی داری بیشتر از 3 می باشد، بنابراین […]

ادامه مطلب

ابعاد کیفیت خدمات و کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک شده، ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی و یا برتری کالا یا خدمتی در مقایسه با سایر گزینه های موجود در بازار است. از این رو، نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که برای خلق و مدیریت برند قدرتمند، باید کیفیت ادراک شده برند را مصرف کنندگان بررسی کنند. بدین منظور، گروهی از محققین در تحقیقات خود به […]

ادامه مطلب