قابلیت یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و یادگیری

کاشینگ (2003) در پژوهشی درباره سازمان یادگیرنده دریافت که برای ارضای تقاضاهای متفاوت مشتریان، سازمان باید به سوی سازمانی یادگیرنده گسترش یابد و مدیر آن باید موجبات پیشرفت کارکنان و افزایش تواناییهای یادگیری تیمی را در سازمان فراهم آورد. بهعلاوه باید در سازمان محیطی به وجود آید که بتواند یادگیری را القاء کند (رولند، 2003).سید بابک علوی و جان مک […]

ادامه مطلب

راهبردهای مدیریت دانش و مدل های مدیریت دانش

هانس و همکاران (1999) در پژوهشی تحت عنوان “مدیریت دانش و راهبردهای آن” ضمن بررسی مدیریت دانش، راهبردهای مدیریت دانش را به دو بخش، دانش رمزگذاری شده و شخصی دسته بندی می کنند دانش رمزگذاری شده به طور آشکار قابل کسب و تشریک می باشد. در مقایسه با آن، شخصی کردن دانش منوط به تعامل متخصصان و کارشناسان می باشد. […]

ادامه مطلب

عوامل فرهنگی و اجتماعی و فرایندهای مدیریت دانش

مدیریت دانش، مانند هر موضوع دیگری از زوایای مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از پژوهشگران، وجود زیرساخت های فنی و فناوری را به عنوان عامل کلیدی موفقیت، مورد تأکید قرار داده و برخی دیگر نیز بر اهمیت عوامل فرهنگی و اجتماعی تأکید کرده اند (ابطحی، صلواتی، 1384).عوامل بنیادی مدیریت دانش در چهار طبقه قرار می گیرند یعنی مردم، […]

ادامه مطلب

مدیریت دانش سازمانی و استقرار مدیریت دانش

مدیریت دانش اثربخش تا حد زیادی بر مدیریت دانش ضمنی استوار است. روابط غیر رسمی، تعامل میان وظیفه ای و بین سازمانی را ارتقاء داده و شیوه اصلی تسهیم دانش ضمنی و همین طور قالب ریزی و تولید دانش ضمنی است.انعطاف پذیریبرای تولید اثربخش رهاوردهای مبتنی بر دانش، ساختار باید انعطاف پذیر باشد.روابط غیر رسمیاستعاره سودمند برای توصیف این نوع […]

ادامه مطلب

مدیریت دانش در سازمان و تعهد و حمایت مدیران

دقیقاً همانطور که هر مسابقه ای اسبی خاص نیاز دارد و هر اسبی مناسب مسابقه ای خاص است، شیوه هایی که برای یک موقعیت و نوع خاصی از کسب و کار مناسب است و با موقعیت و کسب و کار دیگری به کلی ناسازگارند، در صورتی که سازمانها بتوانند فرهنگی مناسب برای موقعیت مورد نظر خود پیدا کنند موفق خواهند […]

ادامه مطلب

فرایندهای درون سازمانی و مدیریت دانش در سازمان

مدل های مدیریت دانشمدل حلزونی دانشاین مدل توسط نوناکا و به منظور درک پویایی دانش در سازمان ارائه شده است، دانش در هر وضعیتی بایستی به محتوایی تبدیل شود که برای سازمان قابل استفاده باشد، به طور مثال هنگامی که در بخش حشر و نشر کار می کنیم، چیزی را تولید می کنیم که نوناکا دانش همدلی می نامد، یعنی […]

ادامه مطلب

تعاریف مدیریت دانش و فرایند تبدیل دانش

درونی سازیترکیبدانش نهفتهدانش نهفتهدانش صریحشکل 2-2 فرایند تبدیل دانش(قلی زاده،1384)مدیریت دانشمدیریت دانش مطلب جدیدی نیست، می توان گفت از صدها سال پیش که صاحبان شرکت های خانوادگی، تجار، کشاورزان و سایر حرف، مهارت های مورد نیاز را به فرزندان و شاگردان خود انتقال می داده اند، مدیریت دانش نیز وجود داشته است. به رغم مطالعات و پژوهش های زیادی که […]

ادامه مطلب

مدیریت دانش در سازمان و حفظ و نگهداری دانش

نوناکا و همکارانش با دسته بندی دانش به دو نوع دانش صریح و دانش نهفته به ارائه الگویی در مورد خلق دانش پرداخته اند. همانطور که قبلاً توضیح داده شد دانش آشکار (صریح) دانش مدونی است که با واژه ها و کلمات به سادگی قابل بیان و انتقال است، و دانش نهفته، بصیرت، ذهنیات و دانش نامدونی است که به […]

ادامه مطلب