کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

0/0020/350 0/0310/046 0/0190/237 0/153 0/009 0/000 0/158 1/159 0/116 0/046 2/279 120/0450/821 0/001 0/885 0/0070/693 0/018 0/303 0/015 0/825 0/000 0/485 0/696 0/997 0/1022/684 متغیرها در ذیل جدول 4-13 توضیح داده شده است.آزمون فرضیه سومدر فرضیه سوم ادعا بر این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است. در این پژوهش نیز همانند کور و همکاران (2008) از روش […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005) نشان دادند که ضریب پرتفوی شاخص کیفیت اقلام تعهدی در رگرسیون‏های سری زمانی مربوط به تک تک شرکت ها که بازده را به طور همزمان با شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل فاما و فرنچ (1993) (بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مرتبط می‏کند، معنی‏دار و مثبت است. به طور خاص، آن ها […]

ادامه مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی

بارتون و مرسر (2005) بیان می کنند که “شواهد اخیر نشان می‏دهد که خطرپذیری اطلاعاتی به طور کامل با تنوع بخشی حذف نمی شوند، بنابراین بر هزینه سرمایه شرکت اثر می‏گذارد (بوتوسان 1997؛ ایزلی و همکاران 2002؛ فرانسیس و همکاران 2004 و 2005) “(بارتون و مرسر 2005، ص 511). براون و هیلیجیست (2007) بررسی کردند چطور کیفیت افشا بر سطح […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

آمار توصیفی متغیرهای ماهانه ………………………………………………………………………….129آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی های تشکیل شده …………………130پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………..131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت ماهانه ………………………………………………..138نتایج آزمون های انجام شده در سطح پرتفوی های تشکیل شده ……………………………..143 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………149چکیدهدر ادبیات حسابداری، این که شاخص کیفیت […]

ادامه مطلب

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی

جین (2003)، به بررسی مدیریت سود از طریق وقوع رویدادهای مالی بین شرکت گزارشگر و افراد،گروه ها،و شرکت های وابسته و تابعه پرداخت. او ابتدا به توصیف رسوایی های مالی و حسابداری شرکت های آمریکایی در بحران1997و1998، از طریق انجام رویدادهای مالی ساختگی شرکت گزارشگر با مدیران ارشد، سهامداران و اقوام آنان، شرکت های تابعه و دیگر واحدهای تجاری تحت […]

ادامه مطلب