مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی به فرصتهای تجاری بیشتری میاندیشند. […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و عوامل کلیدی موفقیت

اطلاع از موجودیاطلاع گردش حسابانتقال وجه دریافت گردش حساب به صورت فکسمسدود کردن روزانهآگاهی از وضعیت چکهای صادرشدهمسدود کردن یک برگ چکتغییر رمز (الهیاریفرد، 1382 )2-2-6 عوامل کلیدی موفقیت(csf)صنعت بانکداریکاربرد عوامل حیاتی موفقیت (csf) رویکردی است که فاکتورهای مناسب و واقعی را در صنعت بانکداری مشخص مینماید. در شرایط رقابتی، مدیران باید بر نقاط قوتی تآکید نمایند که برای بانک […]

ادامه مطلب