جذب منابع مالی و رضایت مشتریان

شناخت رابطهمتقابلآگاهیکارکنانوکارآییشعبشناخت رابطهمتقابلتعارضاتداخلیوکارآییشعبشناخت رابطهمتقابلکارکنانوسایرواحدهاوکارآییشعب؛شناخت رابطهمتقابلرقباوکارائیشعب؛شناخت رابطهمتقابلایجادهماهنگیوکارآییشعبلذاباتوجهبهاینتعریفمدیریکشعبههموارهبایستیوضعیتوعملکردخودراباانتظاراتردههای نقطههدفمیباشد. بطورمثالاگرهدفیرابرایجذبمنابعبهشعبهابلاغنمودهاند،هموارهدرپایانهفته، ماه،فصلو. . . باگزارشگیریدرشعبهایننظارتوکنترلرارئیس شعبهمیتواندانجامدهد،چنانچهاز هدف عقبترباشد،بایستیباتلاش مضاعف ورفعموانع،سریعتربههدف تعیینشدهدستیابدوچنانچهدر نقطههدف ویابالاترازآنباشند،بهلحاظاینکهدرنقطهمثبتیازارزیابیعملکردقرارگرفتهاندباانگیزهبالاتر سعیدرافزایش آنوعملکردفراترازهدف داشتهباشند( فاتحی، 1390).استفادهاز کارکنانمجربوباروابطعمومیمناسبکهدارایسوابقوتحصیلاتمرتبطباشندبهمنظور کاهشمیزاناختلافعملکردبانکباانتظاراتمشتریاندرخصوصارائهخدمات،حائزاهمیتاست. زیراکهارائهخدماتبانکیبستگیمستقیمبهقابلیتنیرویانسانیشاغلدراینصنعتداشتهویکیازمؤلفههایاساسیافزایشوارتقایکاراییمحسوبمیشود(یزدانیدهنوی،1384).2-2-5-2-3 مهارتهای فنی :مهارتهای فنی یعنی توانایی به کار بردن دانش، روش و تکنیک و وسایل لازم برای اجرای وظایف خاص که از طریق تجربه، آموزش و تعلیم به دست میآید. آشنا بودن […]

ادامه مطلب

بانک در جذب منابع مالی و برنامهریزی استراتژیک

کارگزاری سهامارائه خدمات مشاورهای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیههای ادغام و خرید شرکتهامدیریت بیمهبیمهنگهداری اوراق و داراییهای موسسات غیرمالی در سبد بانک(زریباف، 1382).2-2-4-3-6 تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادارابزارهای غیر ترازنامهای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد میکنند، ولی در ترازنامه سنتی بهصورت دارایی یا […]

ادامه مطلب

استفاده از تبلیغات برای کمک به فروش خدمات بانک و شرایط یک محیط مناسب برای جذب منابع مالی

بانکهاوموسساتمالی،بهطورذاتیحیاتیوابستهومنوطبهمشارکتوتعاملبامشتریاندارندوتقویتاینمیزانمشارکتباهدفافزایشسهمازبازار،شالودهوبنیانرقابتیشدهاستکهازطریقتنوعبخشیدرخدماتونحوهارایهآنها،اعمالتخفیفدرهزینهوتسهیلدرفرایندارایهخدماتواستفادهگستردهازابزارهایارتباطیورسانههایجمعی نمودمییابد (برزین،1389). رسانه ،وسیله،مرکبیامحملیاستکهپیامبهوسیلهآنازیکمحیطبهمحیطدیگریانتقالدادهمیشود(بلوریان،1376). ویکیازوظایفمهمآن،ارتباطاستکهنقشمهمیدرتبلیغاتوبازاریابیدارد(خوبه،1386).تبلیغاتازطریقانواعمختلفرسانههاارائهمیگردد. رسانههایمختلفبهعلتتاثیرگذاریهایمتفاوتبرمخاطب،واکنشهایمتفاوتیرابههمراهخواهندداشت. بنابراین،میتوانبهجراتاظهارداشتانتخابرسانهتبلیغاتی،عاملمهمیدرموفقیتهرفعالیتتبلیغاتیاست (آدولجو وهمکاران،2009).درخصوصبانکهامیتوانگفتانتخابابزارهایتبلیغاتیبانکداریبهگروههایهدفبانک بستگیدارد(مایالنکیس ، 2008). بااینفرضکه هررسانهداراینقاطقوتوضعفخاصخوداست،استفادهازالگوهایترکیبیکهدرآنیکیاچندرسانهرهبروجودداردوازسویسایررسانههاحمایتمیشود،مناسباست. یکیازوظایفمهمهربازاریاب،تعیینمؤثرترینترکیبتبلیغاتیاست.انتخابرسانهخودیکیازتصمیماتاساسیبرنامهتبلیغاتیاست.بهعبارتدیگر،مدیرانبازاریابیبههنگامتهیهیکبرنامهتبلیغاتیبایدهموارهکاررابا شناساییوتعریفبازارهدفوانگیزشهایخریدارآغازکنند(کاتلر،1388).2-2-5-1-2-1 استفاده از تبلیغات برای کمک به فروش خدمات بانکبانکها به دلایل زیر برای فروش خدمات خود تبلیغ میکنند:به منظور ایجاد تصویری عمومی این تصویر ممکن است از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد و ممکن است بانکها با عناوینی مانند: بانکی که معامله […]

ادامه مطلب