سامانه پژوهشی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده …

نتیجه‌گیری همان‌طور که گفته شد اساس کار این تحقیق، بررسی و پیش‌بینی اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌های …