کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

روش پژوهش حاضر، تحلیل رگرسیون است و از داده های ترکیبی به دست آمده از صورت های مالی شرکت های عضو نمونه، برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. به همین دلیل، از آزمون F لیمر برای تعیین نوع مدل رگرسیون و از آزمون هاسمن برای تشخیص نوع مدل داده های تابلویی استفاده شده است.آزمون Fلیمربرای بررسی معنی داری اثرات […]

ادامه مطلب

تغییرات سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی

آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است؟هیچ رابطه مثبت قوی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام وجود ندارد و شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیست.16لوی و همکاران (2007)آیا ویژگی‏های خاص شرکت نظیر کیفیت سود، تعیین کننده رتبه‏بندی خطرپذیری نزد تحلیل‏گران است.خطرپذیری ویژه شرکت، اندازه، نسبت ارزش […]

ادامه مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی

بارتون و مرسر (2005) بیان می کنند که “شواهد اخیر نشان می‏دهد که خطرپذیری اطلاعاتی به طور کامل با تنوع بخشی حذف نمی شوند، بنابراین بر هزینه سرمایه شرکت اثر می‏گذارد (بوتوسان 1997؛ ایزلی و همکاران 2002؛ فرانسیس و همکاران 2004 و 2005) “(بارتون و مرسر 2005، ص 511). براون و هیلیجیست (2007) بررسی کردند چطور کیفیت افشا بر سطح […]

ادامه مطلب