ابعاد کمال گرایی و کودکان بهنجار

نتایج مندرج در جدول 4-12 نشان می دهد که میانگین های مربوط به ابعاد کمال گرایی در دو گروه مادران غیر بیمار و بیمار، ظاهرا تفاوت هایی را نشان می دهد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در بررسی فرضیه های فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهد شد.بررسی فرضیات تحقیقهمانگونه پیشتر و در فصل […]

ادامه مطلب

سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گرایی و کمال گرایی و آسیب شناسی روانی

سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گراییبیش از یک قرن است که کمال گرایی شناخته شده است. با این وجود برای سالیان زیادی بیشتر از این که مورد بررسی قرار گیرد، به سادگی توسط پزشکان به عنوان یک سازه مطرح می شد.توصیف بالینی و اولیه از کمال گرایی، حاوی ویژگی های توصیف کننده مفیدی هستند که به خوبی خصوصیات […]

ادامه مطلب