ارزش ویژه نام و نشان تجاری و استراتژی های بازاریابی

5-2-2-پیشنهاداتی کاربردی• بازاریابان باید تصمیمات بازاریابی مربوط به نام تجاری خود را در بلند مدت اتخاذ نمایند. در تصمیم گیری پیرامون ارزش ویژه نام و نشان تجاری از نظر مشتریان مهم این است که بررسی شود چگونه تغییرات منتج شده در آگاهی از نام تجاری می تواند از تصمیمات بازاریابی حمایت یا آن را تخریب نمایند.• استراتژی های بازاریابی نام […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در نظر گرفته شده برای عامل اول مشخص شد که بین عوامل بازاریابی اجتماعی و وفاداری به […]

ادامه مطلب

بازاریابی اجتماعی در حوزه سلامت و آگاهی از نام و نشان تجاری

ما درکنار شما هستیم برای مسیری طولانی. برای موفقیتی ماندگار . ما عاشق مشتریانمان هستیم . ما از نقاط قوت مان برای ارائه ارزش به مشتری استفاده میکنیم.2-49-پیشینه تحقیق 2-49-1-پیشینه تحقیق در منابع فارسی:دکتر امیرمحمدشریف رضویان ونسیرین خیلا در سال 1388تحقیقی تحت عنوان” استفاده از بازاریابی اجتماعی برای افزایش میزان استفاده از کلاه ایمنی در بین دوچرخه سواران “را انجام […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و فعالیت های بازاریابی

2-19-درک نام تجاری:درک نام تجاری بر ارزیابی وخرید نام تجاری تاثیرمی گذارد.درک نام تجاری جزء معیارهای ذهنی مصرف کننده محسوب شده ویک جنبه مهم ارزش نام تجاری است فعالیت های بازاریابی باهدف تغییر یاتقویت ذهن مصرف کننده به شیوه ای خاص انجام می شوند، این ها شامل فکر، احساس، تجربه، تصویر ذهنی، درک اعتقادات ونگرش ها نسبت به نام تجاری […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و سلامت روان نوجوانان

1386بابک معینیبررسی تاثیرآموزش شیوه های مدیریت استرس برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل اعتقادی بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعیدر این تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای گروه هامورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از تحقیق تکوینی ونیازسنجی مبتنی برسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بوده است.نتایج کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی با […]

ادامه مطلب

بهبود تصویر برند بانک سینا و ارزش ویژه نام و نشان تجاری

*ارائه رفتار حرفه ای بانکداری نوین و پاسخگویی سریع متناسب با نیاز مشتریان از جانب پرسنل بانک سینا* تاکید مدیریت بانک سینا بر منابع انسانی و اهمیت رشد و پیشرفت افراد پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتیبه پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی خود موارد زیر را مدنظر قرار دهند: -بررسی سایر متغیرهای تاثیر گذار بر بهبود تصویر برند بانک […]

ادامه مطلب

بازاریابی رابطه مند و نام و نشان تجاری

2-3 پیشینه تحقیقدر این بخش از فصل دوم به مرور تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع پایان نامه حاضر می پردازیم. به همین منظور این تحقیقات را در دوبخش طبقه بندی کرده ایم. ابتدا به مرور تحقیقات داخلی و سپس به تحقیقلتی که در خارج از کشور انجام گرفته است، می پردازیم.2-3-1 پیشینه تحقیقات داخلی : نویسندگانروش تحقیقموضوعنتایجعلیرضامؤتمنی و هومن […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آگاهی از نام و نشان تجاری

بداده های مورد نظر با استفاده از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده جمع آوری شد و در نهایت داده های 196 پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اسمارت پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می گردد، استفاده شده استبررسی نقش […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ارزش نام و نشان تجاری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق2-1 مقدمه توجه به فعالیت های بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی معنوی به نام برند، دیدگاه جدیدی در علم بازاریابی محسوب می شود. تحقیقات مختلف مشخص کرد که ارزش واقعی ، در درون محصول یا خدمات نیست ، بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و […]

ادامه مطلب

تصویر ذهنی از برند و نام و نشان تجاری

گروه آخر، دیگر دارایی های اختصاصی نام تجاری را بیان می‎‎کند، مانند امتیازات و حق ثبت ها، علامت‎های تجاری ، روابط کانال ها و غیره . دارایی هایی نام و نشان تجاری اگر بتوانند از ورود رقبا برای تضعیف وفاداری مشتری جلو گیری کنند، بالاترین ارزش را خواهند داشت.(آکر، 2004، ص137)2-2-11 عوامل تداعی برندنظریه ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری […]

ادامه مطلب

عوامل کلیدی موفقیت و نام و نشان تجاری

تونایی مدیریت مدیر بانکسرعت و ارائه خدماتتوانایی مکانزاسیونقدرت مدیریت داراییها و بدهیهاتوانایی کنترل و نظارت داخلیتوانایی بازاریابی بانک روابط بلندمدت با مشتریانجذب سپردههادرک فعالیت سایر بانکهافراهم کردن پاداشهای تشویقی برای کارکنانتوانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک شهرت و اعتبار بانک و تصور ذهنی خوب ار آنجایگاه بانکتعداد شعب بانکتوانایی مدیریت بازار مالی کمیت و محتوای خدمات ارائه شده به […]

ادامه مطلب