قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

با توجه به ماده مذکور، برای اینکه اجبار و اکراه باعث زوال مسئولیت کیفری از متهم گردد باید دارای شرایطی باشد که اهم آن عبارتند از:الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارندهاولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم ارتکابی از انواع جرائم تعزیری یا بازدارنده باشد.بدین ترتیب فقط اجبار و اکراهی […]

ادامه مطلب

مسئولیت کیفری و اجبار و اکراه

اجبار از ماده ی جبر است. این واژه در زبان فارسی به معنی وسیعی استعمال می شود و بعضاً هم به معنی اکراه و اضطرار نیز به کار می رود ولی محققاً معنی آن با اکراه و اضطرار متفاوت است.به طور کلی مراد از اجبار آن است که عاملی اعم از انسانی یا غیرانسانی دیگری را وادار سازد که بدون […]

ادامه مطلب

مفهوم اصطلاحی و مسئولیت کیفری

قانون گذار ایران در بند ج ماده ی 158 مصوب 1392 میگوید اعمال زیر جرم محسوب نمیشود ((هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و عملی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.))بطوریکه که ملاحضه میگردد ومقنن کیفری […]

ادامه مطلب

سازمان بهداشت جهانی و مسئولیت کیفری

«بیماری جهت کشیدن دندان به دندانپزشکی مراجعه و به صورت شفاهی رضایت می دهد . پس از مدتی دچار عوارض ناشی از کشیدن دندان شده و رضایت خود را انکار می کند. مسلماً اگر دندان پزشک رضایت بیمار و اسامی شهود را بر روی کارت بیمار ثبت کرده بود، برای اثبات رضایت بیمار با مشکلات کمتری مواجه می شد» (مارشال، […]

ادامه مطلب