شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء منزلت اجتماعی کتابداران و توسعه‌ سرمایه اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی همدان

تاریخچه کتابخانه های دانشگاهی به مفهوم امروزی و با قوانین مدون، در اروپا به حدود سال 1855 و در آمریکا به سال 1850 می رسد. …

مطالعه روند مشارکت و همکاری علمی در ویکی‌پدیای فارسی

همکاری علمی یک پدیده اجتماعی در پژوهش است که از سال 1960به صورت نظام مند مورد مطالعه قرار گرفته است (گلانزل و شوبرت، 2004). به …

پژوهش – بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت …

۲-۲-۴٫ چیستی و اهداف جنگ نرم جنگ نرم در کمین هویت دینی، ملی، منطقهای و سیاسی است. جبهه جنگ نرم هم مانند دیگر جبهه های …

سامانه پژوهشی – بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

چالیتا اسرینان و همکاران در سال ۲۰۱۲ در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل دسترسی به اینترنت موبایلی در تایلند به بررسی دسترسی اینترنت از …

مقاله علمی با منبع : بخش بندی کاربران بانکداری بر اساس فناوری های جدید (موبایل بانک) بر مبنای …

انتظارات ریسک و سودآوری مشتریان Thomas et al ۲۰۱۰ بانک خوشه بندی دومرحله ای انتظارات رفتاری، وفاداری و رضایت Chen et al ۲۰۰۷ ارتباطات از …