شناسایی و اعتبار­سنجی معیارها و شاخص ­های ارزیابی کیفیت و نفوذ مقاله­ های علمی در حوزه دانش هسته­ای در ایران

پیشرفت همه جانبه هر کشوری، در گرو پیشرفت علمی آن کشور است و مسؤلیت اساسی در فرایند پیشرفت، برعهده پژوهشگران و سیاست­گذاران علمی کشور است. …

پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

۰۳۱۲۱۳/۰ مأخذ: محاسبات تحقیق (الف) (ب) (ج) (د) شکل ‏۴‑۴ اطلاعات کلی خروجی شبکه عصبی مصنوعی، (الف):آموزش شبکه، (ب):اعتبارسنجی، (ج): کل شبکه، (د): آزمون شبکههمچنین …

جستجوی مقالات فارسی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی- …

مأخذ: محاسبات تحقیقبا توجه به بررسی‌های صورت گرفته، نتایج آماره‌های AIC و SBC نشان می‌دهد که بهترین مدل GARCH، مدل GARCH از مرتبه‌ی (۱و۰) می‌باشد.پس …

فایل دانشگاهی – پیش ‌بینی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با بهره گرفتن از شبکه‌ ها‌ی عصبی

۴-۵-۳- خروجی گرفتن از شبکه آموزش دیده ۴۹۴-۶- جمع‌بندی ۵۳فصل ۵- نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۵۵۵-۱- مقدمه ۵۶۵-۲- نتیجه‌گیری ۵۶۵-۲-۱- آزمون فرضیه ۵۷۵-۳- پیشنهادهای اجرایی ۵۷۵-۴- …