منابع پایان نامه و مقاله در مورد تاکتیکهای بازاریابی ارتباط با مشتری

تاکتیکهای بازاریابی ارتباط با مشتری راه های بسیاری برای بازاریابان وجود دارد که میتوان انتظار داشت که بر روی حفظ مشتری و وفاداری مشتریان تاثیر …

دانلود پایان نامه مدیریت درباره نیاز به بازاریابی رابطه مند

نیاز به بازاریابی رابطه مند بازاریابی رابطه مند درصنایع خدماتی بیشترین کاربرد را دارد.مشتریان با حق انتخاب فراوانیروبرو هستند.هنگامی که بانک های فراوانی وجود دارند …

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻓﺮﻭﺵ

‫ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﻣﺆﻟﻔﻪﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺳـﺖ، ﺩﺭ ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﻋﻤﻠﮑـﺮﺩ ﻓـﺮﻭﺵﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻠﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﮑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺕ ﭘﺮﺍﺳﺘﻨﺎﺩ …

پایان نامه مدیریت با موضوع ابعاد آمیخته بازاریابی محصول

ابعاد آمیخته بازاریابی توزیع(مکان) توزیع یک عنصر اصلی در عرضه محصول توسط بازاریابان است که اهمیت در دسترس بودن و قابل اعتماد بودن عرضه‌کننده به …