شناسایی مدل های تدریس اثربخش و پیشنهاد مدل مناسبی برای تدریس اثربخش دانشگاهی و تعیین اعتبار …

در جامعه امروز، آموزش عالی یگانه وسیله دسترسی به شیوه قوی تر و توسعه و پیشرفت بیشتر است. امروزه همه ملت ها، با هر نظام …

تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه …

قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه برنامه ریزی درسی آموزش و پرورش است و به تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از …

تحلیل محتوای کتاب های درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از نظر میزان …

تقویت فعالیت های آموزشی غذا و تغذیه و هدفمند نمودن آنها . اصلاح و بازنگری سیاست های جاری در امر تبلیغات غذا و تغذیه . …

پایان نامه مدیریت دانشگاهی : اصول عام آموزش منابع انسانی

اصول عام آموزش منابع انسانی بر همه انواع آموزش ها، اصولی حاکم است که مربیان و مدیران به استناد آن برنام ههای درسی و آموزشی …