گروه درمانی شناختی- رفتاری و سبک های مقابله با استرس

زمانزاده، مریم. (1392). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.زند، لادن؛ غلامی، فروغ؛ عادلخانی، زهرا و محمدی، لیلا. (1386). تاثیر گروه درمانی انگیزشی بر اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، سال 5 (15): 24-17.زینت، اصغر. (1391). بررسی اثربخشی گروه درمانی […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و افراد وابسته به مواد

غفاری نژاد، علیرضا و ضیاءالدین، حسن. (1382). مقایسه اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هروئین. مجله پزشکی هرمزگان، سال 7، شماره 1: 31-27. فارسی نژاد، فروغ. (1391). رابطه تحریفات شناختی با باورهای فراشناختی بیماران وایسته به سوء مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن.فخری، مینا. (1391). مقایسه بین نشخوار ذهنی و افسردگی بیماران قلبی و […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و پیش فرض تساوی واریانس‌ها

باور درباره کنترل ناپذیری 55/0 1 28 46/0اطمینان شناختی کم 60/0 1 28 25/0نیاز به کنترل افکار 001/0 1 28 97/0وقوف شناختی 01/1 1 28 32/0 همانگونه که در جدول 4-8 مشاهده می شود، آزمون لوین در متغیرهای انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی نمی باشند. بنابراین واریانس دو گروه آزمایش و کنترل در متغیرهای اس انعطاف پذیری کنشی و […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و بیماران وابسته به مواد

نیاز به کنترل افکار 32/231 1 32/231 11/138 001/0 86/0 1وقوف شناختی 08/249 1 08/249 72/150 001/0 87/0 1 همان طوری که در جدول 4-10 مشخص است، با کنترل پیش آزمون بین معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ انعطاف پذیری کنشی تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0> p و 02/79=F). به عبارت دیگر، […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و درمان نگهدارنده متادون

2- عدم وجود گروه آزمایشی دیگر (یک گروه که درمان متادون بر روی آن انجام گیرد) به منظور مقایسه نتایج درمانی با آن از جمله محدودیت های دیگر این تحقیق است که این موضوع می تواند نتایج تحقیق را به مخاطره اندازد. پیشنهادهای پژوهش1- پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی جلسات درمانی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر طولانی تر […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و سبک های مقابله با استرس

بهادری، مهرناز. (1393). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری بر نگرش ناکارآمدی و استرس ادراک شده بیماران ام اس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.بیگدلی، غلامرضا. (1390). رابطه استرس و تاب آوری با وسوسه مصرف مواد افراد مبتلا به سوء مصرف مواد شهر اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران.پرویزی، کامل. (1389). رابطه بین باور های غیر […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و باورهای فراشناختی منفی

علیمرادی و همکاران (1390) در پژوهشی با عنوان مقایسه تاب آوری و استرس ادراک شده بین دو گروه افراد وابسته به مواد مخدر و بهنجار، نشان دادند که بین دو گروه در تاب آوری و استرس ادراک شده تفاوت معناداری وجود دارد و افراد وابسته به مواد مخدر تاب آوری کمتر و استرس ادراک شده بالایی دارند. فرزین راد (1390) […]

ادامه مطلب

جلسات گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

راسل (2013) در پژوهشی به اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر باورهای فراشناختی افراد وابسته به مواد افیونی پرداخت. نمونه تحقیق شامل 30 تن بود. پروتکل درمانی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در طی 14 جلسه برگزار شد. نتایج نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر باعث باور مثبت درباره نگرانی، کنترل ناپذیری، اطمینان شناختی […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و بیماران وابسته به مواد

دیدگاه رفتاری درمورد اعتیاد و سوء مصرف مواد اهداف اصلی رفتارگرایی توضیح شرایط یادگیری انسان و دیگر جانداران و توسعه فن آوری تغییر رفتار است. در مجموع پیروان رفتارگرایی عقیده دارند که تمامی و یا اغلب رفتارهای انسان نه تنها رفتارهای سازگارانه، بلکه رفتارهای ناسازگارانه (مثل اعتیاد و سؤمصرف مواد) آموختنی هستند. روانشناسان رفتارگرا، تا اندازه زیادی خود را به […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و مهارت های اجتماعی

در موقعیتی که فرد اقدام به ترک کرده است، این امکان وجود دارد که از طریق دوستان قدیمی در موقعیت فشارزایی برای مصرف مجدد قرار گیرد، این مسئله زمانی که فرد از نظر ابراز وجود دچار مشکل باشد و یا نگرش مثبتی نسبت به مواد داشته باشد، تاثیرات بارزتری بر جا می گذارد. تا معتادی خود دلیل محکمی برای مصرف […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و نظریه ارتباط موضوعی

2- باورهای فراشناختی توسط شواهد عینی تایید نمی شوند و فرد در صدد آزمایش آنها نیست.3- باورهای فراشناختی به شکل اطلاعات و یا به شکل تصمیم و تصمیم گیری نادرست است.24- باورهای فراشناختی با اجبار و الزام و وظیفه است، خشک و انعطاف ناپذیر هستند.5- باورهای فراشناختی باعث حالتهای آشفته و ناراحت کننده در فرد می شود و در نهایت […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و افراد وابسته به مواد

اعتیاد یکی از بغرنج ترین مسایل انسان و تهدیدی جدی برای سلامت جسمی و روانی جوامع بشری است که تدریجاً به یک نگرانی عمده برای ملت ها و دولت ها تبدیل شده است. پژوهشگران، روانشناسان، سیاست گذاران و برنامه ریزان جامعه همواره در تلاش برای شناسایی عوامل موثر در انحراف جوانان و درمان آن می باشند (سعیدی،1391). از طرفی معتادان […]

ادامه مطلب
1 2 3 18