مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی

جین (2003)، به بررسی مدیریت سود از طریق وقوع رویدادهای مالی بین شرکت گزارشگر و افراد،گروه ها،و شرکت های وابسته و تابعه پرداخت. او ابتدا به توصیف رسوایی های مالی و حسابداری شرکت های آمریکایی در بحران1997و1998، از طریق انجام رویدادهای مالی ساختگی شرکت گزارشگر با مدیران ارشد، سهامداران و اقوام آنان، شرکت های تابعه و دیگر واحدهای تجاری تحت […]

ادامه مطلب

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

مرادزادهفرد، مهدی و مهرداد بختیاری (1388) «همافزایی اطلاعاتی جریانهای نقدی در پیشبینی بحران مالی»، حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 214، صص. 60-54.مرادزادهفرد، مهدی؛ علیپوردرویش، زهرا؛ و هماد نظری (1392). «بررسی خطای پیشبینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش حسابداری و مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، صص. 28-15.مرادی، مهدی […]

ادامه مطلب

کیفیت خدمات الکترونیک و عوامل مؤثر بر وفاداری

ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات سرعت تغییرات را متحول کرد به شکلی که انسان به عنوان پدید آورنده آن نیز هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در این میان بانک ها توانسته اند با حذف دو قید مکان و زمان از خدمات بانکی و به کمک بستر اینترنت نسبت به افزایش رویکرد مبادلات از آنلاین […]

ادامه مطلب

کیفیت خدمات الکترونیک و بانکداری الکترونیکی

آیا بین اعتماد در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین عادت در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟آیا بین شهرت (اعتبار) در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟1-7 تبیین و تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:در این تحقیق کیفیت خدمات، ارزش دریافت شده، اعتماد، عادت، شهرت (اعتبار) به عنوان […]

ادامه مطلب

عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد، دارایی های ثابت مشهود محاسبه می شود. بتا (BETA) برابر با کوواریانس بازدهی سهام با بازدهی […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار

(3-3)متغیرهای تحقیقمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:الف- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق شامل 1) بازده واقعی سالانه (ماهانه) سهم است، که عبارت است از بازدهی که به لحاظ تملک سهم در طی یک دوره معین به دست می آید یا به عبارت دیگر، بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی سهم است […]

ادامه مطلب

ارزش دفتری حقوق صاحبان و کیفیت اقلام تعهدی

SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی قبل به ارزش بازار سهام بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1381)؛YIELD، بازده نقدی سهام برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

روش پژوهش حاضر، تحلیل رگرسیون است و از داده های ترکیبی به دست آمده از صورت های مالی شرکت های عضو نمونه، برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. به همین دلیل، از آزمون F لیمر برای تعیین نوع مدل رگرسیون و از آزمون هاسمن برای تشخیص نوع مدل داده های تابلویی استفاده شده است.آزمون Fلیمربرای بررسی معنی داری اثرات […]

ادامه مطلب

تغییرات سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی

آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است؟هیچ رابطه مثبت قوی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام وجود ندارد و شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیست.16لوی و همکاران (2007)آیا ویژگی‏های خاص شرکت نظیر کیفیت سود، تعیین کننده رتبه‏بندی خطرپذیری نزد تحلیل‏گران است.خطرپذیری ویژه شرکت، اندازه، نسبت ارزش […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ی سرمایهبین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه شرکت ها رابطه مشخصی وجود ندارد.خلاصه فصل دومجونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف و آن را به دو بخش اقلام تعهدی غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تقسیم می کند که در تمامی تحقیقات مرتبط […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005) نشان دادند که ضریب پرتفوی شاخص کیفیت اقلام تعهدی در رگرسیون‏های سری زمانی مربوط به تک تک شرکت ها که بازده را به طور همزمان با شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل فاما و فرنچ (1993) (بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مرتبط می‏کند، معنی‏دار و مثبت است. به طور خاص، آن ها […]

ادامه مطلب
1 2 3 37