کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار

(3-3)متغیرهای تحقیقمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:الف- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق شامل 1) بازده واقعی سالانه (ماهانه) سهم است، که عبارت است از بازدهی که به لحاظ تملک سهم در طی یک دوره معین به دست می آید یا به عبارت دیگر، بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی سهم است […]

ادامه مطلب

ارزش دفتری حقوق صاحبان و کیفیت اقلام تعهدی

SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی قبل به ارزش بازار سهام بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1381)؛YIELD، بازده نقدی سهام برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

روش پژوهش حاضر، تحلیل رگرسیون است و از داده های ترکیبی به دست آمده از صورت های مالی شرکت های عضو نمونه، برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. به همین دلیل، از آزمون F لیمر برای تعیین نوع مدل رگرسیون و از آزمون هاسمن برای تشخیص نوع مدل داده های تابلویی استفاده شده است.آزمون Fلیمربرای بررسی معنی داری اثرات […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با متغیر های تحقیق نظیر شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002)، اندازه شرکت بتا و بازده سهام است، به روش میدانی جمع آوری می شود. بدین منظور از لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.ابزار سنجش و گردآوری اطلاعاتابزار سنجش و اندازه […]

ادامه مطلب

تغییرات سرمایه در گردش و کیفیت اقلام تعهدی

آیا شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده است؟هیچ رابطه مثبت قوی بین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده‏های غیرعادی آتی سهام وجود ندارد و شاخص کیفیت اقلام تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیست.16لوی و همکاران (2007)آیا ویژگی‏های خاص شرکت نظیر کیفیت سود، تعیین کننده رتبه‏بندی خطرپذیری نزد تحلیل‏گران است.خطرپذیری ویژه شرکت، اندازه، نسبت ارزش […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و اقلام تعهدی اختیاری

بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه ی سرمایهبین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه ی سرمایه شرکت ها رابطه مشخصی وجود ندارد.خلاصه فصل دومجونز (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف و آن را به دو بخش اقلام تعهدی غیراختیاری و اقلام تعهدی اختیاری تقسیم می کند که در تمامی تحقیقات مرتبط […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005 و 2004) پرتفوهایی بر مبنای شاخص کیفیت اقلام تعهدی تشکیل دادند و مستند کردند که به طور متوسط بازده شاخص کیفیت اقلام تعهدی با بازده های تحقق یافته سهام (به طور منفرد)، همبستگی مثبت دارند و همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معکوسی با هزینه سرمایه سهام دارد و نیکولز (2006) بازده های روزانه […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005) نشان دادند که ضریب پرتفوی شاخص کیفیت اقلام تعهدی در رگرسیون‏های سری زمانی مربوط به تک تک شرکت ها که بازده را به طور همزمان با شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل فاما و فرنچ (1993) (بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مرتبط می‏کند، معنی‏دار و مثبت است. به طور خاص، آن ها […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابداری

مطالعات متعددی به بررسی این دو موضوع پرداخته‏اند که آیا بازده‏های شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد، بهتر از بازده شرکت‏هایی با شاخص کیفیت اقلام تعهدی کم است و اگر چنین است، آیا عملکرد بهتر شرکت‏های دارای شاخص کیفیت اقلام تعهدی زیاد به دلیل خطرپذیری است. شواهد کلی برای این دو موضوع پراکنده و متناقض است و دلیل چنین […]

ادامه مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت اقلام تعهدی

بارتون و مرسر (2005) بیان می کنند که “شواهد اخیر نشان می‏دهد که خطرپذیری اطلاعاتی به طور کامل با تنوع بخشی حذف نمی شوند، بنابراین بر هزینه سرمایه شرکت اثر می‏گذارد (بوتوسان 1997؛ ایزلی و همکاران 2002؛ فرانسیس و همکاران 2004 و 2005) “(بارتون و مرسر 2005، ص 511). براون و هیلیجیست (2007) بررسی کردند چطور کیفیت افشا بر سطح […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 5