عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

سطح معنی داری001/2198/0053/0013/0361/1279/0توضیح: HML شامل تفاوت بین پرتفوهایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است. SMB تفاوت بین میانگین ساده بازده پرتفوی های با اندازه کوچک و پرتفوی های با اندازه بزرگ است. AQFactor برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت هایی با بیش ترین شاخص کیفیت اقلام […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته اند. در این میان با توجه اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت اقلام تعهدی

ردبین کیفیت اقلام تعهدی و بازده آتی سهام رابطه وجود ندارد.حساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان مشابه است.پذیرشحساسیت بازده سهام به کیفیت اقلام تعهدی در طول زمان یکسان است.شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است.ردشاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری نیست.بحث و نتیجه گیریاین که کیفیت حسابداری به طور عام و کیفیت اقلام تعهدی به طور […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

0/0020/350 0/0310/046 0/0190/237 0/153 0/009 0/000 0/158 1/159 0/116 0/046 2/279 120/0450/821 0/001 0/885 0/0070/693 0/018 0/303 0/015 0/825 0/000 0/485 0/696 0/997 0/1022/684 متغیرها در ذیل جدول 4-13 توضیح داده شده است.آزمون فرضیه سومدر فرضیه سوم ادعا بر این است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی معرف خطرپذیری است. در این پژوهش نیز همانند کور و همکاران (2008) از روش […]

ادامه مطلب

عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده سال (ماه) بعد آن شرکت است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد، دارایی های ثابت مشهود محاسبه می شود. بتا (BETA) برابر با کوواریانس بازدهی سهام با بازدهی […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

559/0ضریب کشیدگی705/0-038/0-582/0-991/0کمترین061/0-089/0-092/0-096/0-بیش ترین122/0097/0127/0121/0a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: صرف خطرپذیری بازار، Rm بازده پرتفوی بازار (MKt) است؛ MKt پرتفوی بازار، برابر با مجموع 6 پرتفوی (B/H, B/M, B/L, S/H, S/M, S/L) به همراه شرکت های دارای ارزش دفتری منفی است؛ برابر با بازده بدون خطرپذیری برای دوره […]

ادامه مطلب

عدم وجود خود همبستگی و کیفیت اقلام تعهدی

1861018/0005/0010/0-093/0722/1057/0405/10113/0414/0-748/0توضیح:Rp-Rfبازده اضافی پرتفوی شرکت‏ها، برابر با بازده ماهانه پرتفویو برابر با بازده بدون خطرپذیری است.میانگین بازده های اضافی ماهانه هم 25 پرتفوی تشکیل شده بر اساس شاخص های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت مشابه متدولوژی فاما و فرنچ (1993) و هم 27 پرتفوی تشکیل شده براساس شاخص های اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بیش ترین202/8607/0750/28448/159615512/17470/1a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

برای تحلیل داده های کمی روش های آماری به خوبی توسعه یافته اند. ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرها شروع شده است. آماره های توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی، کشیدگی و … برای هر یک از متغیر ها محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری این متغیر ها را به خوبی نشان می دهد. […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و مدل‌های رگرسیون

و در نهایت با توجه به این که در مدل های آزمون فرضیه های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر های توضیحی برازش می شود و عدم وجود تمامی بازده های متوالی یک شرکت، نمونه نهایی مورد استفاده شامل 732 سال-شرکت (7287 ماه-شرکت) است. جدول 3-3 ترکیب نمونه نهایی تحقیق را بر اساس سال نشان می دهد.جدول 3-3 نمونه […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار

(3-3)متغیرهای تحقیقمتغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:الف- متغیر وابستهمتغیر وابسته این تحقیق شامل 1) بازده واقعی سالانه (ماهانه) سهم است، که عبارت است از بازدهی که به لحاظ تملک سهم در طی یک دوره معین به دست می آید یا به عبارت دیگر، بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی سهم است […]

ادامه مطلب

ارزش دفتری حقوق صاحبان و کیفیت اقلام تعهدی

SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی قبل به ارزش بازار سهام بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1381)؛YIELD، بازده نقدی سهام برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم […]

ادامه مطلب
1 2 3 5