بازاریابی اجتماعی و کیفیت ادراک شده

باتوجه به نتایج جدول فوق مشاهده می شود که سطح معنی دار کمتر از0.05 بوده (بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانه با عدد 3 رد می شود) و نیز تعداد داده های بیشتر از 3، بیشتر از تعداد داده های کمتر از 3 می باشد و لذا میانه متغیر به طور معنی داری بیشتر از 3 می باشد، بنابراین […]

ادامه مطلب

بازاریابی اجتماعی و کیفیت ادراک شده

………. 975-2-2-پیشنهاداتی کاربردی…………………………………………………………………………………………. 985-2-3-پیشنهاد به سایر محققان……………………………………………………………………………………. 995-3-محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 99منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….100منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..103پیوست(ضمائم) 104نمونه پرسشنامه …………………… .. . 105 فهرست جداول جدول(2-1)تفاوت های عمده بین بازاریابی اجتماعی و بازاریابی تجاری…………………………………………………………20جدول(2-2)بازاریابی اجتماعی ……………………………………….………………………… 23جدول (2-3)ویژیگی های کلیدی بازاریابی اجتماعی …………….…………………….……………… 24جدول(2-4) استعاره های مختلف از نام تجاری….………………………………………………. 29جدول 1-4 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………….63جدول 2-4 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان […]

ادامه مطلب

کیفیت ادراک شده و معادلات ساختاری

این مطالعه از نظر روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه مورد نظر در آن، مصرف کنندگان محصولات تک ماکارون و پگاه در شهر قزوین است.در این پژوهش، از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده و پرسشنامه ها بین مصرف کنندگان موجود در خواربار فروشی های ذی ربط شهر قزوین توزیع گردید و بترتیب تعداد 892 و 033 پرسشنامه […]

ادامه مطلب

قابلیت تعمیرپذیری و کیفیت ادراک شده

2-2-4-1 ابعاد کیفیت :گاروینت هشت بعد برای کیفیت بر میشمارند: عملکرد، ویژگی ها، قابلیت اطمینان، قابلیت دوام، قابلیت تغییر پذیری، زیبایی و کیفیت درکشده. کیفیت باید در راستای برطرفکردن خواستههای مشتریان در زمان حال و آینده نشانه گرفته شود(گرجی،1387). درسال 1981 تحقیقی انجام شد که نتیجه آن نشان داد 68% مدیران عامل آمریکایی فکر میکردند که کیفیت محصولات کلیدی آن […]

ادامه مطلب

ابعاد کیفیت خدمات و کیفیت ادراک شده

کیفیت ادراک شده، ادراک مصرف کننده از کیفیت کلی و یا برتری کالا یا خدمتی در مقایسه با سایر گزینه های موجود در بازار است. از این رو، نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که برای خلق و مدیریت برند قدرتمند، باید کیفیت ادراک شده برند را مصرف کنندگان بررسی کنند. بدین منظور، گروهی از محققین در تحقیقات خود به […]

ادامه مطلب

کیفیت ادراک شده و پیامدهای رفتاری

کیفیت محصول در هشت بُعد تعریف شده است (زیتامل، 1988): (1) عملکرد، (2) ویژگی‏ها (خصوصیات)، (3) قابلیت اطمینان، (4) انطباق، (5) دوام، (6) قابلیت استفاده، (7) زیبایی و (8) کیفیت درک شده. این ابعاد، مسائل مربوط به آنچه که تحویل داده می‏شوند(کیفیت فنی) و اینکه چگونه تحویل داده می‏شوند (کیفیت عملکردی) را در بر می‏گیرند (بری، زیتامل و پاراسورامان، 1985). […]

ادامه مطلب

کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند

9-2-4-1) تعیین تأثیر «درآمدسرانه» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .5-1) سوالهای پژوهش سوال 1): آیا «ویژگیهای فردی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟سوال2 ):آیا «کیفیت ادراک شده» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟سوال3) : آیا «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟سوال 4) : آیا […]

ادامه مطلب

حمایت اجتماعی ادراک شده و افزایش کیفیت زندگی

.1-2- بیان مسالهبیماری تصلب چندگانه که به اختصار به آن ام اس (MS) گفته میشود، یک بیماری مزمن دستگاه اعصاب مرکزی (یعنی مغز و نخاع) میباشد. در حال حاضر در حدود دو میلیون نفر در سرتاسر دنیا دچار این بیماری میباشند. ام اس، بیماری مزمن و ناتوانکنندهای است که ماده سفید مغز را درگیر میکند. دمیلینیزه شدن ماده سفید سبب […]

ادامه مطلب

نظریه های روانشناختی و شاخص های کیفیت زندگی

ویژگی پویا بودنبا توجه به این تعریف که (کیفیت زندگی دارای ساختاری وابسته به زمان است که متاثر از تجربه شخص و درک او از زندگی است و با تغییر می کند) درمی یابیم که پویایی کیفیت زندگی از این روست که با تغییر زمان تغییر می کند و به تغییرات فرد و محیط او بستگی دارد و این مشخصه […]

ادامه مطلب

سازمان بهداشت جهانی و تاریخچه کیفیت زندگی

بیماری های شایع: عفونت دستگاه تنفسی، اختلالات غده ی تیروئد، سستی استخوان بندی و بیماری آلزایمر از جمله بیماری های شایع در این افراد است.رشد عقلی: اکثر کودکان با سندرم داون به لحاظ ذهنی تا حدی عقب افتادگی دارند. بر اساس آنچه تاکنون گزارش شده است، ضریب هوشی اکثر کودکان با سندرم داون بین 36 تا 70 می باشد و […]

ادامه مطلب

مفهوم کیفیت زندگی و فعالیت های روزانه

1-جسمانی که شامل تواناییهای عملکردی نظیر سطح فعالیت زیاد علائم فیزیکی است.2-روانی که شامل رضایت فرد از زندگی، نایل شدن به اهداف، اعتماد به نفس و سازگاری روانی با بیماری است.3-تعاملات اجتماعی شامل روابط دوستانه، حمایت های اجتماعی و خانوادگی، رضایت از فعالیت جنسی و ازدواج.4-اقتصادی شامل وضعیت شغلی، سطح تحصیلات و سطح زندگی.5-معنوی شامل اعتقادات مذهبی و احساس امیدواری […]

ادامه مطلب

مفهوم کیفیت خدمات بانکی و مفهوم کیفیت خدمات

یک محیط خوب، می تواند بر رشد ارزشهای کارکنان وافزایش توان وبهره وری آنان اثرگذار باشد.بامتنوع شدن فعالیتهای بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام وبهره ور در سازمانها به صورتی که منجربه فعال شدن بیشترنیروی انسانی، شادابی آنها، کاهش افسردگیها، رشد خدمات مثبت ودرنهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری […]

ادامه مطلب
1 2 3 22