ابعاد کمال گرایی و کودکان بهنجار

نتایج مندرج در جدول 4-12 نشان می دهد که میانگین های مربوط به ابعاد کمال گرایی در دو گروه مادران غیر بیمار و بیمار، ظاهرا تفاوت هایی را نشان می دهد. البته معناداری یا عدم معناداری این تفاوت ها در قسمت بعدی، و در بررسی فرضیه های فرضیه های تحقیق پی گرفته خواهد شد.بررسی فرضیات تحقیقهمانگونه پیشتر و در فصل […]

ادامه مطلب

سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گرایی و کمال گرایی و آسیب شناسی روانی

سیر تاریخی و تعاریف موجود از کمال گراییبیش از یک قرن است که کمال گرایی شناخته شده است. با این وجود برای سالیان زیادی بیشتر از این که مورد بررسی قرار گیرد، به سادگی توسط پزشکان به عنوان یک سازه مطرح می شد.توصیف بالینی و اولیه از کمال گرایی، حاوی ویژگی های توصیف کننده مفیدی هستند که به خوبی خصوصیات […]

ادامه مطلب

نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن و کمال گرایی و نارضایتی بدنی

تامپسون 2001 به نقل از پرسنل و همکاران 2003). همچنین بعضی از مطالعات تاثیر کمال گرایی را بر نارضایتی بدنی بررسی کرده اند. بعضی مطالعات نشان داده اند حرمت خود در رابطه بین کمال گرایی و نارضایتی به عنوان واسطه عمل می کند، این مطالعات نشان دادند کمال گرایی در افراد دارای حرمت خود پایین باعث نارضایتی بدنی می شود […]

ادامه مطلب

پایان نامه رضایت زناشویی//نظریه کمال گرایی فروید

نظریه های کمال گرایی 2-1-3-2-1 نظریه فروید[1] فروید (1675؛ به نقل از  نجاریان و رحمی، 1389) این تئوری را بیان می دارد؛ کمال گرایان پایبند به قوانین اخلاقی شدید می باشند، بدین معنا که محرک اصلی در  زندگی آنها خوشبختی نیست، بلکه تکامل یافتن و برتری یافتن است. زندگی آنها در یک سلسله (حتماً باید فلان کار را انجام داده […]

ادامه مطلب

پایان نامه ارشد رایگان درمورد ابراز وجود، اضطراب اجتماعی، کمالگرایی، بهداشت روان

مخیجا و سینگ141(2010)، در پژوهشی به بررسی تأثیر برنامههای آموزش جرأتورزی بروی عزتنفس و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان پرداختهاند. این مطالعه از نوع پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه آزمایشی و کنترل بوده است. در مجموع 160 نفر از دانشآموزان از سطح طبقاتی متوسط شهر راجناندگاون، ناحیهای ازمنطقهی چتیسگر142 به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی(80 نفر) و کنترل(80 نفر) […]

ادامه مطلب

پایان نامه کمالگرایی و سرسختی و رضایت زناشویی

2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : کمالگرایی و سرسختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل از دید براون (2009؛ به نقل از شری، 2012) ویژگی های سرسختی و روانشناسی  عبارتند از : 1- حس کنجکاوی قابل توجه توانایی شناختی برای پرس و جو . پرورش کنجکاوی و ارزش دادن به آن . افزایش دانش و معلومات […]

ادامه مطلب

برونگرایی و درونگرایی و کارکردهای روانشناختی

چارلز هورتن کولیکولی از فرد و جامعه بصورت دوقلوهای توأمان یاد میکند. وی معتقد است که سرشت انسانی تنها در ارتباط با دیگران است که شکل میگیرد. از طرف دیگر طبیعت انسان، سرشتی اجتماعی است که یکی از شرایط ساده ذهنیت اجتماعی را تشکیل میدهد. معرفت یک شخص از خودش، بازتاب افکار دیگران در مورد او است. وی خود را […]

ادامه مطلب

دیدگاه انسان گرایی و مکانیسم های دفاعی

3. در شرطی کردن عامل، پاسخ باید مقدم بر تقویت باشد، جاندار روی محیط عمل کرده و اثری بجای می گذارد. بی. اف. اسکینر با استفاده از شرطی کردن عامل، موشهای آزمایشگاهی را آموزش داد تا جهت دریافت غذا اهرمی را فشار دهند. شکل دهی رفتار عبارت است از تقویت رفتارهای مشابه تر به پاسخ موردنظر.4. ازطریق سرمشق گیری یعنی […]

ادامه مطلب

دیدگاه رفتار گرایی و دیدگاه انسان گرایی

ازدیدگاه کارل یونگ ، فرایندی که موجب یکپارچگی شخصیت انسانی می شود ، مزیت یافتن یا تحقق خود است این فرایند خود شدن ، فرایندی طبیعی است و چنان نیرومند است که یونگ آن را غریزه نامید . در انسان مزیت یافته ، هیچ یک از وجوه شخصیت مسلط نیست ، نه هشیار و نه ناهشیار ، نه یک منش […]

ادامه مطلب

پایان نامه درباره کمال مطلق

یابند و این تبدیل توسط تفکر همگرا که عملی خدمتکارانه است انجام می گردد.حال تمام بررسیهای انجام شده در حوز? علوم رفتاری وعلوم مرتبط با تحلیل و طراحی هنر و…مربوط به قضی? همگرایی است.واینکه چگونه تفکر به خط یا ذهنیت به عینیت تبدیل شود تا فرایند طراحی کامل شود.ودر اغلب موارد کاری به چگونگی شکل گرفتن اید? اولیه نداریم.هدف تبدیل […]

ادامه مطلب

ویژگی های جمعیت شناختی و شیوه های فرزندپروری

محدودیت های پژوهش: پژوهش حاضر دچار محدودیتهایی بوده که در زیر به آنها اشاره می شود.با توجه به نقش مهم پدر در خانواده و تربیت فرزند، امکان ورود پدران در این پژوهش میسر نشد.فرایند جمع آوری اطلاعات به روش خود گزارشی بوده است بدین خاطر ممکن است آزمودنی ها با سوگیری پرسشنامه ها را تکمیل کردندپژوهش حاضر در شرایط جغرافیایی […]

ادامه مطلب

خود کارامدی والدینی و خودکارامدی والدینی

–––کل262706100––––نتایج مندرج در جدول 4-19 بعد از وارسی معناداری اثر پیلای، به معناداری متغیر وابسته خود کارامدی والدینی می پردازد. نتایج یاد شده نشان می دهد که مقدار F مربوط به مقایسه میانگین خودکارامدی والدینی در دو گروه 70/71می باشد. که در مقایسه با مقادیر بحرانی در سطح آلفای 0001/0معنادار است.بنابراین می توان گفت که فرضیه چهارم تحقیق مبنی بر […]

ادامه مطلب
1 2 3 10