ارزش ویژه نام و نشان تجاری و مفهوم بازاریابی اجتماعی

5-1-2-نتایج آزمون فرضیه های آماریفرضیه اصلی : بر اساس نتایج تحقیق و 21 سئوال در نظر گرفته شده برای این عامل مشخص شد بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی اول: بر اساس نتایج تحقیق و 4 سئوال در نظر گرفته شده برای عامل اول مشخص شد که بین عوامل بازاریابی اجتماعی و وفاداری به […]

ادامه مطلب

استراتژی های بازاریابی و ایجاد تصویر ذهنی مثبت

1)ویژگی ها(ویژگی های مرتبط با محصول از قبیل اجزا و شکل و ویژگی های غیر مرتبط با محصول از قبیل قیمت، تصور از مصرف کننده، تصور از موقعیت مصرف کننده، احساسات، تجربیات شخصیت)2)مزایا(مزایای کارکردی، مزایای سمبلیک و مزایای تجربی)3)نگرش (ارزیابی کلی)همچنین مطابق با اظهارات کلر ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند نیازمند برنامه های بازاریابی است که بتواند تداعی های […]

ادامه مطلب

قابلیت بازاریابی الکترونیکی و شرکتهای کوچک و متوسط

R2Rمدل0.4460.4500.67110.4620.4710.6862بنابراین، میتوان گفت قابلیت بازاریابی الکترونیکی و شدت رقابت بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار میباشند. نتایج نشان داد 0.45 از واریانس عملکرد سازمانی تحت تأثیر شدت رقابت و 0.47 از واریانس عملکرد سازمانی تحت تاثیر متغیرهای قابلیت بازاریابی الکترونیکی و شدت رقابت است. فصل پنجمنتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش5-1) مقدمهدر حال حاضر شرکتهای کوچک و متوسط در یک فضای رقابتی فعالیت میکنند […]

ادامه مطلب

تاریخچه بازارگرایی و موقعیت استراتژیک

ایجاد هوشمندی رقیبگرایی مشتریگرایی ایجاد هوشمندی رقیبگرایی مشتریگرایی نشر هوشمندی رقیبگرایی مشتریگرایی نشر هوشمندی رقیبگرایی مکانیزم همکاریمکانیزم همکاریمشتریگرایی پاسخگوییرقیبگرایی مشتریگرایی پاسخگوییرقیبگرایی شکل 2-2) بازمفهوم سازی بازارگرایی( کادوگان و دیامانتوپولوس، 1995: 49)براساس مفهوم جدید، بازارگرایی در سازمان شامل رفتارهای هماهنگ ایجاد و نشر هوشمندی و پاسخگویی به هوشمندی بر مبنای نگرشهای مشتریگرایی و رقیبگرایی است(کادوگان و دیامانتوپولوس، 1995).2-2-2)تاریخچه بازارگرایی بازارگرایی به […]

ادامه مطلب

قابلیت بازاریابی الکترونیکی و مدیریت ارتباط با مشتری

شکل2-6) مدل تحلیلی و روابط متغیرها…………………………………………………………………………….50شکل2-7) مدل مفهومی مطالعه…………………………………………………………………………………………53 چکیده امروزه ارائه بهترین عملکرد در زمینه بازاریابی، به اساسی ترین دغدغه مدیران شرکتهای کوچک و متوسط مبدل شده است و مدیران میکوشند تا با بهره گیری از تکنیکهای مختلف، به عملکرد برتر دست یابند و در این راستا قابلیتهای بازاریابی الکترونیکی از عوامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی و […]

ادامه مطلب

تاریخچه بازاریابی سبز و استراتژی بازاریابی

یک بخش مرتبط اکولوژیکی در اندازه بزرگ برای ارائه فرصت های بازار در بسیاری از شرکت ها وجود دارد و همچنین بخش مهم دیگری وجود دارد که نگرانی اندکی در مورد جنبه های آلودگی محصولات موجود نشان می دهد. علیرغم افزایش آگاهی اکولوژیکی در اقتصادهای بازار غربی، طرفداری از محصولات سبز در سطح نگرشی اغلب بیانی از همگام شدن با […]

ادامه مطلب

مزیت های بازاریابی سبز و وفاداری مشتری

–  چرخه سبز : داشتن یک نگرش واکنشی بوسیله استفاده روابط عمومی برای تکذیب یا بی اعتباری یا انتقاد عمومی از فعالیت های سبز شرکت–  فروش سبز : داشتن یک نگرش فرصت طلبانه با اضافه کردن برخی ادعاهای سبز برای محصولات موجود با تمایل به فروش بالاتر–  محصول سبز : علاقه مندی مناسب به اینکه سبز سازی منجر به ذخیره هزینه می […]

ادامه مطلب

خدمات پس از فروش و بازاریابی مستقیم

بردلی و پارکاش نیز استفاده مجدد را طرح می کنند. این امر به معنای طراحی محصولی است که بتوان آن را برای چندبرابر کردن و عدم ارتقاء جامعه مصرف در جایی که محصولات تنها یکبار بکار می روند، استفاده کرد.برچسب ها:افراد و دولت ها بیشتر و بیشتر در مورد پیامدهای محیطی نگران می باشند. این امر توضیح می دهد که […]

ادامه مطلب

استراتژی بازاریابی و ارزش برای مشتریان

محصول، محور ترکیب بازاریابی سبز و مهمترین عنصر موجود در کل استراتژی بازاریابی سبز است. با این حال بایستی به خاطر سپرد که محصول سبز به هدف نهایی محدود نیست بلکه تنها دربردارنده تمام عناصر محصول مثل مواد بکار برده، فرایند تولید، بسته بندی محصول و غیره می باشد. از این رو محصول سبز را می توان در سه زیرمقوله […]

ادامه مطلب

کشورهای توسعه یافته و رویکرد بازاریابی

تاثیر منفی روی سایر کشورها داشته باشد.از طریق مزیت رقابتی نیز شرکت می توانست در موضع بهتری فعالیت کند. اگر تعداد زیادی مصرف کننده نگران محیط بودند شرکتها می توانستند با سازگاری محصولات خود با محیط از دیگر شرکتها متمایز شوند. بنابراین این رویکرد یک رابطه برد ـ برد بود که باعث می شد هم مصرف کننده به رفاه و […]

ادامه مطلب

مدیریت بازاریابی و مفهوم بازاریابی

تغییر کاربردبازاریابی برای سود آری3-تولیدات شخصی و عاداتحمایت از شکل دهی به فرهنگ نوآوریتسهیم مسئولیت و همکاری و شراکتتنظیم استانداردهای جدید اطلاع رسانی هرگونه بازایابی (از جمله بازاریابی سبز ) در سه سطح انجام می شود: 1)شخصی (محصول /مزایا/ شخص ) 2)عمومی (معانی مارکها/ غریزه توده مردم/ قبیله ها/ اجتماعات ) 3)عمومی (شرکت به عنوان منبعی قابل اطمینان به عنوان […]

ادامه مطلب

استراتژی‌های بازاریابی و ابعاد مسئولیت اجتماعی

در ضمن اصول اخلاقی در کسب و کار نیز حکم می کند که شرکتها مطلع باشند که فعالیتهایشان چگونه منافع دیگران را تحت تاثیر قرار می دهد (زیگموند و دامیکو، 2001،ص96). اینکه مسئولیت اجتماعی صرفاً مسایل محیطی را در بر می گیرد ساده انگاری است چرا که این تعهد تاثیر بسزایی روی آمیخته های بازاریابی داشته و موجب جرح و […]

ادامه مطلب
1 2 3 18