شرکت های سهامی عام و آموزش کارآفرینی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} نظارت وزارت تعاون در ماده 12 قانون اجرای اصل44 مقرر شده است: " وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حسن اجرای آن نظارت نماید."اگرچه این نوع شرکتها

مدیریت دانش و سازمان ها و کارآفرینی درون سازمانی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} یادگیری زایا یا خلاقیادگیری زایا بر آزمایش، بازخورد مستمر، بررسی مداوم راه حل های سازمان، تعریف و حل مسأله تأکید دارد که حلقه ی دوبل یادگیری را ایجاد می کند. آرگریس (1997) بیان می کند این نوع یادگیری از جمله نیازهای سازمان های

مروری بر ادبیات کارآفرینی

سنز، لوئیس. (1387). نقش پارک های علمی و فناوری در توسعه اقتصادی، ترجمه : مصطفی کریمیان اقبال، اصفهان: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.شریف زاده، فتاح؛ رضوی،سید مصطفی؛ زاهدی، شمس السادات؛ نجاری، رضا.(1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشگاهی. مجله توسعه کارآفرینی. سال 2، شماره 6. صص

کارآفرینی در نظام آموزشی

ارائه تسهیلات لازم برای دسترسی آسان تر فارغ التحصیلان دانشگاهی به خدمات مالی.حمایت قانونی از فارغ التحصیلان دانشگاهی و برنامه هایی برای گسترش کارآفرینی در جامعه با تاکید بر جنسیت.اقداماتی به منظور اصلاح و بازنگری در برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح قابلیت های کارآفرینی در نظام آموزشی بویژه

توسعه کارآفرینی

ردیف گویه ها میانگین انحراف استاندارد میانگین رتبه ای1 حمایت از موفقیت های فردی و گروهی 81/3 19/1 04/32 تسریع در فرصت رشد و پیشرفت 79/3 22/1 02/33 افزایش نوآوری، ابداع و اختراع 76/3 23/1 98/24 معرفی طرح های دانشگاهی به صنعت 81/3 22/1 00/35 انجام تحقیقات مورد نیاز

فرهنگ کارآفرینی

جدول 4-17، میانگین، انحراف معیار و میانگین رتبه ای متغیر مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی را نشان می دهد. این متغیر توسط 5 سوال(سوال های 60-56) در پرسشنامه اندازه گیری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، مشارکت در پروژه یابی و بازاریابی به

مفهوم تعاون و تعاونی و کشورهای توسعه یافته

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} با توجه به اهمیتی که بخش تعاون و شرکت های تعاونی در رشد و توسعه کشور دارد و جایگاهی که براساس اصل44ق.ا به بخش تعاون داده شده است، توجه بیشتر به شرکتهای تعاونی را می طلبد. این توجه بیشتر زمانی محقق میشود که قانونگذاری در

برنامه چهارم توسعه و تسهیلات اعتباری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در شرکت های تعاونی سهامی عام، افراد زیر 18 سال و معلولان ذهنی و... نیز می توانند از طریق ولی قانونی خود سهامدار این شرکت ها باشند. در ضمن زندانیان با هرنوع سابقه نیز میتوانند سهامداران تعاونی شوند. اما در شرکتهای تعاونی متعارف فقط

مجمع عمومی فوق العاده و شرکت های سهامی عام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} در بحث مالیات، مالیات ابرازی شرکت های تعاونی سهامی عام، شامل 25درصد معافیت می شود. اما برای شرکت های سهامی عام هیچ نوع معافیت مالیاتی در قانون وجود ندارد.در شرکت های تعاونی سهامی عام حق بیمه سهم کارفرما برای اعضای شاغل در این شرکتها به

مدل پنج عاملی شخصیت و اداره کل تربیت بدنی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} پیشنهاد میشود در تحقیقات آینده، عوامل و متغیرهای دیگر سازمانی مانند عوامل انگیزشی (رضایت شغلی، حقوق و دستمزد،...) و فرهنگ سازمانی به عنوان پیشبین سبکهای رهبری، مورد بررسی قرار گیرند.با توجه به اینکه تحقیقاتی در آمریکا و چین رابطه بین رهبری و شخصیت را با استفاده از