پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و کودکان پیش دبستانی

سیف،علی اکبر.(1380).روانشناسی پرورشی. تهران: انتشارات آگاه. شریعتمداری،علی.(1370).چند مبحث اساسی در برنامه ریزی درسی.تهران:انتشارات نشر دانشگاه. شکوهی،غلامحسین.(1373).تعلیم و تربیت و مراحل آن. تهران :انتشارات آستان قدس. شریعت زاده جنیدی،مریم.(1376).بررسی مقدماتی پدیده حس آمیزی در موسیقی دانان ایرانی. دانشگاه علامه طباطبا ئی.شجاعی،مکذولقدر.(1351).موسیقی و نوجوانان. دانشگاه تهران.عباسی،انسیه.(1385).بررسی ارتباط بین توانایی‏های کلامی و توانایی ریاضی در کودکان 5 و 6 ساله مهد کودک‏های منطقه […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و راهبردهای فراشناختی

پور شاهی،سحر.(1385).موسیقی در مانی سپید دانایی،شماره 8 .پور ظهیر،علی نقلی.(1376).اصول و مبانی آموزش و پرورش. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.توحیدی اقدم،علی رضا.(1376).بررسی آزمایش برتری نیمکره ای و نقش آن در شیوه پردازش اطلاعات. دانشگاه تربیت مدرس.جنسن،ر.(2002).مغز وآموزش،ترجمه لیلی محمدحسین و سپیده رضوی.(1384).تهران : انتشارات رشد.جنسن،ر.(2004).چگونگی تأثیر موسیقی بر مغز،ترجمه آذر عمرانی گرگری.(1386).تهران : انتشارات ویرایش.حدادیان،محمد علی.(1372).خلاصه مقالات کنگره بین المللی […]

ادامه مطلب

آموزش موسیقی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

زیر بنای نورو فیزیولوژی حس آمیزی ارتباطات تداعی گر،بین مناطق مختلف سازمان بندی کارکردی مغز و اعصاب مرکزی می باشد،ارتباطات سیناپسی زیر ساختار را تشکیل می دهند(شریعت زاده جنیدی،1376). طبق پژوهش بیشترین فراوانی برای بروز پدیده حس آمیزی در موسیقی دانان مورد شنیداری می باشد و بروز این پدیده در نوازندگان سازهای زهی 49 درصد و از همه بیشتر است(نسبت […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و حیطه های آموزشی

« دانش آموزان دبستانی می توانند همه چیز حتی بی فایده ترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه اشان واقع شود،یاد بگیرند. دوره آموزش عمومی باید علاقه به یادگیری را در افراد ایجاد کند. دانش آموز باید هر روز بیش از پیش نسبت به یادگیری علاقه مند شود. فعالیت های آموزشی این دوره باید به موقعیت های عملی مربوط […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و کودکان پیش دبستانی

بررسی توانائی استدلال فضایی دانش آموزان موسیقی آموخته و نیاموخته نشان می دهد که توانایی دانش آموزان 12 ساله دختر و پسر موسیقی آموخته بسیار بالاتر از موسیقی نیاموخته است(فردوسی،1380).درپژوهشی دیگر تأثیر موسیقی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان پسر سال اول راهنمایی سقزدرسال تحصیلی86-85 بررسی و ثابت شد(فتحی،1386).در مطالعاتی در خارج از ایران اثر شرکت فعال در فعالیت های […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظریه ساخت گرایی اجتماعی

براساس نظریه ساخت گرایی اجتماعی انسان ذاتاً فعال است و انگیزه یادگیری دارد. خود تنظیمی به عنوان یک سازه اجتماعی در فرایند یادگیری دانش آموزان دیده میشود. براساس این نظریه خود تنظیمی به عنوان بدست آوردن عقیده و باوری درباره ی شایستگی و توانایی در مقابل تکالیف سخت یادگیری است و راهی برای تنظیم تلاشها و استفاده کردن از آنها […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و برنامه های آموزشی

سوال دوم پژوهش : آیا شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی آموزشگاه ها در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی تاثیر دارد؟همانگونه که در سوال قبل در بخش زبان انگلیسی مطرح گردید، دانش آموزانی که در دوره آموزشی زبان انگلیسی شرکت می کنند دارای پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به دانش آموزانی هستند که در این کلاسها شرکت نمیکنند. در […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مناطق کمتر توسعه یافته

به طور کلی باید گفت کلاسهای کنکور مفیدتر از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نبوده است.اما اگر چه کلاسهای کنکور مفید برای پیشرفت تحصیلی نبوده اما همانگونه که در سؤال دوم مطرح گردید فعالیتهای اوقات فراغت اگر با نشاط بوده ونمرات آموزشی دانش آموز را افزایش دهد.اما همانگونه که در مورد سؤال سوم مطرح گردید کلاسهای ورزشی در افزایش نمره ورزش […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و آموزش زبان انگلیسی

جدول 4 – 24 آزمون تحلیلی واریانسمتغیر مستقل مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار F سطح معناداریفعالیتهای فوق برنامه تفریحی-ورزشی 45.40 3 15.13 4.24 0.006 مقدار F به دست آمده در سطح 0.01P≤ معنادار می باشد. به این معنا که پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که در اوقات فراغت خود در سطوح مختلف از کلاسهای فوق برنامه تفریحی- ورزشی بهره […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و درس تربیت بدنی

( معناداری تفاوت نمره تربیت بدنی برحسب شرکت درکلاسهای ورزشی )متغیرها گروهها تعداد مقدار میانگین اختلاف میانگین ها درجه آزادی مقدار t سطح معناداریپیشرفت تحصیلی در درس تربیت بدنی شرکت در کلاسهای ورزشی 178 19.56 0.10- 348 1.28- 0.19 عدم شرکت در کلاسهای ورزشی 172 19.66بررسی همگنی واریانسها در دوگروه، با استفاده از آزمون لوین نشان می دهد مقدار F […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی

متغیرها ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معناداریشرکت در برنامه های فوق برنامه آموزشی و پیشرفت تحصیلی 0.13 0.016 0.01طبق ارقام مندرج در جدول فوق، رابطه میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه آموزشی و پیشرفت تحصیلی برابر 0.13 است که این رابطه در سطح 0.01P≤ معنادار می باشد. بنابراین، می توان اظهار نمود که با افزایش میزان شرکت در فعالیتهای […]

ادامه مطلب

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی 207 17.38 0.70 348 3.40 0.001 عدم شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی 143 16.68در گام نخست، بررسی همگنی واریانسها در دوگروه، با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفته است. مقدار F به دست آمده (0.34) در سطح 0.01P≤ معنادار نمی باشد و واریانسهای دوگروه برابر می باشد. بنابراین، می توان از […]

ادامه مطلب
1 2 3 22