مزایای وفاداری مشتریان و عوامل مؤثر بر وفاداری

2-17-2مزایای وفاداری مشتریانمشتریان وفادار مزایایی را دارند که باعث سودآوری شرکت ها می شود صاحب نظران دانش بازاریابی مزایای زیادی را برای وفاداری برشمرده اند که برخی از بارزترین آنها عبارتند از:1) کاهش هزینه های جذب مشتریان جدید2) پرداخت هزینه بالاتری توسط مشتریان وفادار برای محصول3) منافع حاصل از ارزش طول عمر مشتری4) عملکرد مثبت از طریق افزایش قدرت پیش […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

-عبدلی، کیوان.(1388)بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری(مطالعه موردی مشتریان بانک تجارتاولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی -کاتلر، فیلیپ(1385)، “کاتلر در مدیریت بازار”، عبدالرضا رضایی نژاد، فرا، تهران، چاپ سوم،-کشوری، عباس (1391). تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان. چهرمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. تهران.-گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد(1389) ،تاثیر وفاداری […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

16.حیدرزاده، کامبیز، غفاری، فرهاد، فرزانه، سپیده، (1390)، بررسی تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 88، صص88-69.17.حیدرزاده، کامبیز؛الوانی، سید مهدی و قلندری، کمال، (1389)، “بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم خرید”، مجله پژوهش های مدیریت، شماره 86، پاییز، ص ص 52-27.18.خاکی، غلامرضا، (1382)، “روش […]

ادامه مطلب

مدل سازی معادلات ساختاری و وفاداری مشتریان

به منظور جمع آوری داده ها، ادبیات و پیشینه تحقیق، مشخص کردن تعاریف شاخص ها و متغیر ها از مطالعات کتابخانه ای و برای گرد آوری اطلاعات از نمونه آماری از یک مطالعه میدانی در مشتریان صنایع نساجی، استفاده شده است. جهت جمع آوری داده ها در این رساله، از پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت، استفاده شده است. در این […]

ادامه مطلب

شاخص های عملیاتی و وفاداری مشتریان

فرضیه فرعی نهم: بعد کمال (خبرگی) شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین تاثیرگذار می باشد. این فرضیه با توجه به تحلیل انجام شده در فصل چهارم تایید شد. نتایج آماری فرضیه بیانگر آن است که بعد کمال از شخصیت برند بر وفاداری رفتاری مشتریان تاثیر گذار است. دلیل این امر را می بایست […]

ادامه مطلب

مدل در حالت تخمین استاندارد و وفاداری مشتریان

در این قسمت، مدل مفهومی پژوهش و فرضیه هایی که مطرح گردید، با بهره گیری از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار می گیرند. 4-2-3-1 فرضیه اصلی پژوهششخصیت برند بر وفاداری مشتریان در شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین تأثیرگذار می باشد. همان طور که در شکل 4-5 مشاهده می شود، 2 متغیر پنهان وجود دارد که یک […]

ادامه مطلب

مدل معادلات ساختاری و وفاداری مشتریان

آزمون هر چه کمتر باشد بهتر است، زیرا این آزمون اختلاف بین داده و مدل را نشان می دهد. اگر مقدار کم، نسبت به درجه آزادی (df) کوچکتر از 3 باشد، مدل حالت بسیار مطلوبی دارد. اگر RMSEA کوچکتر از 05/0 و نیز GFI و AGFA بزرگتر از 90 % باشند، میتوان نتیجه گرفت که مدل برازش بسیار مناسبی دارد. […]

ادامه مطلب

وفاداری مشتریان و وفاداری مشتری

در تحقیقات نشان داده شده که مشتریان، ایجاد ارتباط با برندها را طبیعی دریافته اند تا جایی که آنها را با ویژگی های مختلف شخصیتی همچون درستکار، شاد، فریبا، یا محکم توصیف می نمایند (مایکل و شنر، 2010). کاپفرر معتقد است که یک برند قوی به شرکت این امکان را می دهد تا عملیات متمایز تری را نسبت به رقبا […]

ادامه مطلب

دارایی های نامشهود و وفاداری مشتریان

مقاوم در برابر سختی هاشجاعخلل ناپذیرخونسردفرایند اجرایی تحقیقبرای تحقق اهداف مورد نظر در این تحقیق، چارچوب اجرایی و مراحل انجام تحقیق را به صورت کلان می توان در قالب شکل 1-2 ارائه نمود.بررسی، تدوین و نگارش مبانی نظری و پیشینه تحقیقات در خصوص شخصیت برند و وفاداری مشتریآماده سازی سولات پرسشنامه و نمونه گیری از جامعه مورد نظرجمع آوری و […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

رادمنش، س.1385. گزارش پایان دو سال کارآموزی، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی. زاهدی،ش؛ الوانی، م؛ فقیهی،ا.1376. فرهنگ جامع مدیریت، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.زاهدی، ش.1376. تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها. چاپ اول، دانشگاه علامه طباطبایی.سکاران، ا.1380.روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه صائبی ؛ شیرازی، مرکز آموزش مدیریت دولتی.سکاران، ا.1380.روش های تحقیق در مدیریت. ترجمه صائبی؛ شیرازی، […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

شاید ساده‎ترین راه برای ترکیب و نزدیک کردن نظرات کارشناسان، برگزاری یک جلسه مشترک به منظور به توافق رساندن نظرات در ارائه یک ماتریس مقایسه زوجی مورد تایید همه باشد، اما این روش عملاً منجر به بی‎خاصیت شدن مقایسات انجام شده و یا تحت تاثیر قرار گرفتن نظرات افراد نسبت به نظرات یک فرد پرنفوذ می‎گردد. لذا راه حل اجتناب […]

ادامه مطلب

پایان نامه اعتماد و وفاداری مشتریان:/بهبود خدمات و وفاداری مشتری

تاثیر بهبود خدمات بر وفاداری مشتری به کنترل شکایات به عنوان یک مرکز سود نگریسته می شود، نه یک مرکز هزینه. تارپ[1] فرمولی برای کمک به شرکت ها ایجاد کرده تا ارزش حفظ یک مشتری منفعت زا را به کل هزینه های راه اندازی یک واحد اداره شکایات بازگو کند. با قرار دادن اطلاعات صنعت در این فرمول، بازدهی سرمایه […]

ادامه مطلب
1 2 3 16