وفاداری به برند و معادلات ساختاری

سالیناس و پرز (2008)به بررسی تأثیر منفی استفاده از توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری می پردازند«تأثیر منفی توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری مادر»در تحقیق خود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح زیر می باشد: تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری تحت تأثیر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری است.اگر بین […]

ادامه مطلب

وفاداری به برند و اعتماد به برند

وفاداری به برند5-15اعتماد به برند13-68تداعی مبتنی بر شرکت19-146تداعی مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان22-203سوالات به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج درجه ای لیکرت علامت گذاری کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع شد. پرسشنامه میان 310 نفر از مشتریان برند های نساجی توزیع شد.3-5-1 روایی و […]

ادامه مطلب

ابعاد وفاداری به برند و اندازه گیری وفاداری

2-5-11 دیدگاه تاکرتاکر بیان می‎‎کند : نباید به آنچه که شخص فکر می‎‎کند و آنچه که در سامانه عصبی او می‎‎گذرد توجه کرد، رفتار فرد بیان کاملی از وفاداری تجاری است، اما وفاداری مشتری، امری مهم تر از تکرار خرید است. در واقع حتی اگر کسی بارها از شرکتی خرید کند، به این معنا نیست که نسبت به آن شرکت […]

ادامه مطلب

کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند

9-2-4-1) تعیین تأثیر «درآمدسرانه» بر تصمیم خرید پوشاک توسط جوانان در شهرستان مهاباد .5-1) سوالهای پژوهش سوال 1): آیا «ویژگیهای فردی » بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟سوال2 ):آیا «کیفیت ادراک شده» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟سوال3) : آیا «قیمت پوشاک» بر تصمیم گیری خرید پوشاک توسط جوانان تأثیر دارد؟سوال 4) : آیا […]

ادامه مطلب

ایجاد وفاداری در مشتریان و ارزش ویژه برند

2-2-8 مدیریت برندهمان طور که علم مدیریت سازمان می‎‎تواند مدیران موسسات تولیدی را با استفاده از ابزارهای مدیریتی نظیر هدف گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، بسیج منابع و امکانات و کنترل یاری دهد تا به اهداف سازمان دست یابد، علم مدیریت برند نیز مدیران را قادر میسازد تا برنامه ریزی صحیحی را در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری بکنند، به […]

ادامه مطلب

وفاداری رفتاری:/پایان نامه درباره وفاداری برند

وفاداری روانی (نگرش) : همان حدی است که مشتریان، دیگران را از رویدادهای خدماتی که رضایتشان را جلب کرده است؛ آگاه می‎کنند؛ به این ترتیب مشتری یک احساس و نگرش  نوع وابستگی عاطفی به یک سازمان، کارکنان، کالا و خدمات آن دارد؛ به عنوان مثال وقتی از یک مشتری نسبت به نوشیدنی مورد علاقه اش سوال می شود، وی تنها […]

ادامه مطلب

تشریح مفهوم وفاداری و بازار عرضه کنندگان

با مرور ادبیات مرتبط موضوع با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه می شویم:رویکرد اول عقیده دارد رضایت حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می شود.رویکرد دوم رضایت به عنوان فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات تعریف می شود.بنابراین رضایتمندی واکنش احساسی است که تعامل […]

ادامه مطلب

بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

* در اولین و مهمترین گام ارائه خدمات مطلوب به مشتریان ( همچون بهبود تعامل با مشتری، اقدامات تشویقی و…) به آنها صورت گیرد پس از ارائه خدمات نیز تماس خود را با آنها حفظ کنند و با به حداکثر رساندن فایده مورد انتظار مشتری و ایجاد روابط مستحکم سعی در حفظ و ترغیب آنها به سرمایه گذاری نمایند سعی […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری مشتری

-عبدلی، کیوان.(1388)بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری(مطالعه موردی مشتریان بانک تجارتاولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی -کاتلر، فیلیپ(1385)، “کاتلر در مدیریت بازار”، عبدالرضا رضایی نژاد، فرا، تهران، چاپ سوم،-کشوری، عباس (1391). تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان. چهرمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. تهران.-گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد(1389) ،تاثیر وفاداری […]

ادامه مطلب

بهبود تصویر برند بانک سینا و رابطه مثبت و معنی دار

000/0337/12تأییدرفتار نیروی انسانی بهبود تصویر برند0/263000/00588/0تأییدنتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش هایی که در فصل حاضر از نظر گذشت در جدول فوق خلاصه و ارائه شده است. استدلال لازم برای تایید یا رد فرضیات تحقیق به این صورت است که ضریب مسیر (ضریب رگرسیونی) زمانی داری تفاوت معنی دار با مقدار صفر است که مقدار سطح […]

ادامه مطلب

تصمیم گیری مصرف کننده و رضایت مندی از برند

بصورت تفصیلی آگاهی از برند عبارت است از توانایی مشتریان در تشخیص و بخاطر آوری برند و یک ارتباط میان برند و طبقه محصول وجود دارد، اما این ارتباط الزاماً قوی نیست. آگاهی از برند فرآیندی است که برند فقط در یک سطحی شناخته شده است که مشتریان به برند رتبه بالایی را متصور می شوند؛ یعنی برند سریع تر […]

ادامه مطلب

فرآیند تصمیم گیری خرید و عوامل مؤثر بر وفاداری

شاه محمدی ، 1390فرضیه های این تحقیق به طور کلی شامل پیش بینی وجود رابطه معنی دار بین تبلیغات بانک و معرفی آن در سطح جامعه، افزایش اعتماد عمومی نسبت به بانک، تشویق و ترغیب مردم جهت سپرده گذاری در بانک، کاهش ترددهای غیرضروری در سطح جامعه و پیش بینی رابطه ای معنادار بین جذب مشتری و جذابیت های موسیقیایی، […]

ادامه مطلب
1 2 3 12