نقص‌ در مهارتهای اجتماعی و هیجانی و شکل گیری اضطراب در جریان تحول

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} آیا اضطراب جنبه های انطباقی دارد؟اضطراب و ترس جنبه های هشدار دهنده ای هستند که خطر درونی و بیرونی را اعلام می کنند. اضطراب را می توان پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود و خطر وقوع صدمه جسمی ،درد،

نظریه‌های هوش هیجانی و درمان شناختی رفتاری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که کودکان و نوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر و شایسته عمل کنند (نیک پرور، 1383).طبق نظر داردن و همکاران مهارت

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و باورهای فراشناختی منفی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 97 چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی بود. نمونه پژوهش شامل 30 (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از معتادین بود

بازداری هیجانی و احساس ارزشمندی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} معمولا اینطور بهنظر می رسد که تمایلات، عقاید و احساسات فرد، فاقد ارزش اند یا برای دیگران اهمیت ندارند. این طرحواره، اغلب به شکل اطاعت افراطی همراه با حساسیت بیش از حد نسبت به احساسات دیگران تجلی می یابد. این طرحواره بهطور کلی منجر به خشمی می

طرحوارههای ناسازگار اولیه و نیازهای هیجانی اساسی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} درباره خود و رابطه با دیگران هستند.به شدت ناکارآمدند.خلاصه اینکه، طرحوارههای ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار میشوند. طبق این توصیف، رفتار یک فرد، بخشی از یک طرحواره محسوب نمیشود

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 45/0**55/0095/030/0**همانطور که در جدول 4-9 ملاحظه می شود ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد، بین دو متغیر استعداد به اعتیاد و سرزنش خود و فاجعه انگاری ، و استعداد به اعتیاد و سرزنش دیگران رابطه معنادار وجود داشته که این رابطه در

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و دانشگاه علامه طباطبائی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 5-4- پیشنهادات با توجه به شیوع بالای اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در بزرگسالان و اهمیت تشخیص و درمان به موقع آن و همچنین بررسی و مطالعات گسترده تر در جهت تعیین شیوع در جمعیت عمومی و هم در ارزیابی روانشناختی دانشجویان

راهبردهای تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 24همانگونه که از جدول 3-2 مشخص است سئوالهای 2 و 19 که با رنگ قرمز مشخص شده اند سئوال نامناسب تشخیص داده شده و در صورت حذف آن ضریب پایایی تا حدودی افزایش می یابد. 3-3-3 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ):پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رگرسیون گام به گام

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} با توجه به تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانپزشکی ،که تشخیص اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی توجه دریافت کرده اند، مشاهده شده بسیاری از بیماران در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کنار آمدن با وقایع دچار مشکل می باشند و تا کنون تحقیقی در

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و برون گرایی و روان نژندی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} پذیرش : تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخدادتمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذت بخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعیتمرکز مجدد بر برنامه ریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آنارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره