نقص‌ در مهارتهای اجتماعی و هیجانی و شکل گیری اضطراب در جریان تحول

آیا اضطراب جنبه های انطباقی دارد؟اضطراب و ترس جنبه های هشدار دهنده ای هستند که خطر درونی و بیرونی را اعلام می کنند. اضطراب را می توان پاسخی بهنجار و انطباقی تلقی کرد که موجب حفظ حیات می شود و خطر وقوع صدمه جسمی ،درد، بی پناهی، احتمال مجازات، یا برآورده نشدن نیاز های اجتماعی و جسمانی ، خطر جدایی […]

ادامه مطلب

نظریه‌های هوش هیجانی و درمان شناختی رفتاری

مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که کودکان و نوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر و شایسته عمل کنند (نیک پرور، 1383).طبق نظر داردن و همکاران مهارت های زندگی برای زندگی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگی (کودکی، نوجوانی، […]

ادامه مطلب

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و باورهای فراشناختی منفی

97 چکیدههدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی معتادین وابسته به مواد افیونی بود. نمونه پژوهش شامل 30 (15 نفر گروه آزمایش، 15 نفر گروه کنترل) از معتادین بود که به صورت نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون […]

ادامه مطلب

بازداری هیجانی و احساس ارزشمندی

معمولا اینطور بهنظر می رسد که تمایلات، عقاید و احساسات فرد، فاقد ارزش اند یا برای دیگران اهمیت ندارند. این طرحواره، اغلب به شکل اطاعت افراطی همراه با حساسیت بیش از حد نسبت به احساسات دیگران تجلی می یابد. این طرحواره بهطور کلی منجر به خشمی می شود که در قالب یک سری نشانه های ناسازگارانه از جمله رفتارهای منفعل- […]

ادامه مطلب

طرحوارههای ناسازگار اولیه و نیازهای هیجانی اساسی

درباره خود و رابطه با دیگران هستند.به شدت ناکارآمدند.خلاصه اینکه، طرحوارههای ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خودآسیبرسانی هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفتهاند و در سیر زندگی تکرار میشوند. طبق این توصیف، رفتار یک فرد، بخشی از یک طرحواره محسوب نمیشود چون یانگ معتقد است که رفتارهای ناسازگار در پاسخ به طرحواره بهوجود میآیند. […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای

45/0**55/0095/030/0**همانطور که در جدول 4-9 ملاحظه می شود ، نتایج حاصل از ضریب همبستگی نشان داد، بین دو متغیر استعداد به اعتیاد و سرزنش خود و فاجعه انگاری ، و استعداد به اعتیاد و سرزنش دیگران رابطه معنادار وجود داشته که این رابطه در سطح 05/0 معنادار است. فصل پنجمبحث و نتیجه گیریپیش درآمد در این پژوهش که از نوع […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و دانشگاه علامه طباطبائی

5-4- پیشنهادات با توجه به شیوع بالای اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی در بزرگسالان و اهمیت تشخیص و درمان به موقع آن و همچنین بررسی و مطالعات گسترده تر در جهت تعیین شیوع در جمعیت عمومی و هم در ارزیابی روانشناختی دانشجویان در هنگام ثبت نام اولیه، توجه بیشتر به این اختلال در مراکز مشاوره دانشگاهی و آگاه نمودن بیشتر […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان و راهبردهای مقابله ای

24همانگونه که از جدول 3-2 مشخص است سئوالهای 2 و 19 که با رنگ قرمز مشخص شده اند سئوال نامناسب تشخیص داده شده و در صورت حذف آن ضریب پایایی تا حدودی افزایش می یابد. 3-3-3 پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ):پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی و همکاران ( 2002 )، تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 36 سوال و […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رگرسیون گام به گام

با توجه به تعداد مراجعه کنندگان به کلینیک های روانپزشکی ،که تشخیص اختلال کمبود توجه/ بیش فعالی توجه دریافت کرده اند، مشاهده شده بسیاری از بیماران در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کنار آمدن با وقایع دچار مشکل می باشند و تا کنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است . 2-5- مروری بر تحقیقات انجام شده عبدی و همکاران […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و برون گرایی و روان نژندی

پذیرش : تفکر با محتوای پذیرش و تسلیم رخدادتمرکز مجدد مثبت: فکر کردن به موضوع لذت بخش و شاد به جای تفکر درباره حادثه واقعیتمرکز مجدد بر برنامه ریزی: فکر کردن درباره مراحل فائق آمدن بر واقعه منفی یا تغییر آنارزیابی مجدد مثبت: تفکر درباره جنبه های مثبت واقعه یا ارتقا شخصیکنار آمدن با دیدگاه(دیدگاه پذیری): تفکرات مربوط به کم […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و انجمن روانپزشکی آمریکا

تعریف مفهومی: مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوه شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواننده هیجان دارد ( تامپسون، 2005 ). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوه تفکر افراد پس از بروز یک تجربه منفی یا واقعه آسیب زا برای آنها اطلاق می گردد .تعریف عملیاتی: منظور نمره ای است که فرد در پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان […]

ادامه مطلب

راهبردهای تنظیم هیجان و تنظیم هیجان شناختی

فرد دیده می شود نسبت به تنظیم هیجان شناختی که قابلیت مشاهده ندارد و زودگذر است. تنظیم هیجان موفق همراه با دستاوردهای مثبت می باشد، دستاوردهایی چون رشد صلاحیت های اجتماعی (ایزنبرگ، 2000)، سلامتی به کارگیرنده تنظیم هیجان و در مقابل، هیجان تنظیم نشده با اشکال برجسته آسیب های روانی همراه است .مثلا گفته شده است که عدم تنظیم هیجان […]

ادامه مطلب
1 2 3 18