نظریه‌های هوش هیجانی و درمان شناختی رفتاری

مهارت های زندگی، مهارت های شخصی و اجتماعی هستند که کودکان و نوجوانان باید آن ها را یاد بگیرند تا بتوانند در مورد خود، انسان های دیگر و کل اجتماع به طور مؤثر و شایسته عمل کنند (نیک پرور، 1383).طبق نظر داردن و همکاران مهارت های زندگی برای زندگی اثربخش ضرورت دارند و برای سراسر دوره های زندگی (کودکی، نوجوانی، […]

ادامه مطلب

مفهوم هوش هیجانی

فکر خلاق هدایت خوددیگرانادراک غیر شفاهیشفاهیهمدلیمکتوبشکل 2-1: مفهوم هوش هیجانی (Salovey & Mayer,1990)صاحبنظران بر تعریف هوش هیجانی به عنوان کنترل عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار برای برقراری ارتباط موثر با همکاران، سرپرستان به منظور بهبود کیفیت از نتایج کار تاکید داردند (Sarboland,2011). این تعاریف نشان داد که مهارتها، تواناییها و شایستگیهای غیر شناختی مرتبط با هوش هیجانی ظرفیت […]

ادامه مطلب

مفهوم هوش هیجانی

2-1-1) مقدمهﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎلاﺗﺮﻳﻦ ﺳـﻄﺢ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه وری ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﺮهوری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، اﺑﺰار، روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛﺎر و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﺑﻲ ﮔﻤﺎن ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ و […]

ادامه مطلب

مؤلفه های هوش هیجانی

برادبری، تراویس وگریوز، جین (1384)، هوش هیجانی (مهارتها وآزمونها)، مترجم، مهدی گنجی، تهران: انتشارات ساوالان . بشارت، محمدعلی (1384)،.بررسی تأثیر هوش هیجانی برکیفیت روابط اجتماعی،مطالعات روانشناختی، بهار وتابستان 84. 1(3-2):38-25بشارت، محمدعلی (1386)، بررسی رابطه شخصیت وهوش هیجانی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی، مطالعات تربیتی وروانشناسی بشارت ، محمدعلی .شالچی ، بهزاد.شمسی پور، حمید (1385)، بررسی رابطه هوش هیجانی […]

ادامه مطلب

مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس

ه) مؤلفه خلق عمومی 1 -خوش بینی2- نشاطمدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس : دولویکس وهیگس براساس تحقیقات تجربی خود عناصرمحوری مشترک را درساختارکلی هوش هیجانی شناسایی کرده اند که عبارتند از : 1- خود آگاهی : آگاهی ازاحساسات شخصی خود وتوانایی تشخیص و مدیریت آنها. 2- انعطاف هیجانی : توانایی خوب عمل کردن وسازگاری درموقعیتهای مختلف.3- انگیزش: انرژی وانگیزه […]

ادامه مطلب

مفهوم هوش هیجانی

دیدگاههای توانایی. دیدگاههای مرکب.(مایر،سالوی. گارسو،2000)دیدگاه های توانایی هوش هیجانی را بطورکامل، برآمده ازتوانایی ذهنی می دانند وازاین روبه عنوان هوش خالص می نامند.درمقابل دیدگاههای مرکب، هوش هیجانی را ترکیبی ازتواناییهای ذهنی وویژگیهای شخصیتی ازقبیل خوش بینی وخرسندی می دانند. درحال حاضرتنها مدل توانایی هوش هیجانی ازسوی جان مایروپیتر سالووی ارائه شده است. مدلهای مرکب هوش هیجانی نیزبامفاهیم وروحی متفاوت ارائه […]

ادامه مطلب

مولفه های هوش هیجانی

مرحله متغیر وارد شدهRR2اشتباه استانداردsig f1خودآگاهی.433.18715.58000/05-3- بحث و نتیجه گیرینتایج رگرسیون تک متغیره نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد آن خودآگاهی ، خودکنترلی ، خود انگیزی، همدلی ومهارت های اجتماعی با سرمایه انسانی همبستگی مثبت و معناداری در سطح 99 درصد اطمینان بدست آمده است. و با تحقیقات بار-ان (2000)، (کیاروچی 2001)، کری چرنیس وهمکارانش (2000)، پولیتیس (2005)، هان (2005)، هدلند […]

ادامه مطلب

اندازه گیری هوش هیجانی

.0851.440.151همدلی.038.634.527مهارت اجتماعی-.100-1.681.094جدول4-8- آزمون رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی (متغیرهای خارج از معادله) را نشان میدهد. با توجه به مقادیر t و سطح معنی داری ملاحظه میشود که روابط هیچ یک از این ابعاد با متغیر وابسته یعنی سرمایه انسانی معنی دار نمیباشد. آزمون t برای همبستگی جزئی متغیرهای خارج از معادله با متغیر وابسته حاکی از آن […]

ادامه مطلب

مؤلفه های هوش هیجانی

(خود آگاهی هیجانی،خودارزیابی،خود باوری) (همدلی، خدمت گرایی،آگاهیهای سازمانی) مهارتهای اجتماعیتنظیم مهارتهای خود مدیریتی ( مدیریت روابط ،توسعه روابط بادیگران، (خود کنترلی ، قابلیت اعتماد ، وظیفه شناسی ، نفوذ ارتباطات،مدیریت تعارض،رهبری، وفق پذیری توفیق طلبی ابتکار ) تغییرات مرزهای ساختاری ، همکاری گروهی وتشریک مساعی ) جدول2-1 : چهارچوب منسجم شناخت مؤلفه های هوش هیجانی2-14- اصطلاحات مرتبط باهوش هیجانی 1- […]

ادامه مطلب

کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار

1- فقدان ابداع وخلاقیت2- ناموفق از آب درآمدن طرح ها 3- کاهش تولید4- کاهش رضایت شغلی 5- نقل وانتقالات زیاد سازمانی6- توقف قوه ابتکار 7- کاهش درآمد سازمان 8- افزایش هزینه های مراقبت بهداشتی9- فضای سازمانی منفی10- خشونت در محل کار .( ولف وهمکاران ،2001 ، به نقل از فت وهاو ، 2003)گلمن نیز در کتاب معروف خود ( هوش […]

ادامه مطلب

تاریخچه هوش هیجانی

5-هوش جسمی حرکتی:افراد دارای این هوش توانمندی هایی چون دسته بندی کردن، متعادل کردن، بلند کردن، حمل کردن، مرمت کردن، توزیع و تولید، تعمیر و نصب و به کار انداختن با زبان، اشاره فهماندن تقلید کردن، سفر کردن را دارا می باشند. 6-هوش میان فردی( اجتماعی) :افراددارای این هوش توانمندی هایی چون،مهمانداری کردن،ارتباط داشتن،همدلی کردن،تجارب کردن،تدریس، مربیگری مشاوره،راهنمایی،تشویق،تبلیغ کردن،هماهنگ کردن،وساطت […]

ادامه مطلب

مولفه های هوش هیجانی

………….. 692-6- مولفه های سرمایه انسانی لسلی و ذرلی …………………………………………………………………………………… 652-7- مدل عملیاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 66 چکیده سرمایه انسانی از اساسی ترین منابع استراتژیک هرسازمانی است. بدون تردید موفقیت سازمان ها ومحیط های کاری به استفاده کارآمد از سرمایه انسانی بر پایه علوم رفتاری وابسته است. برای رویارویی با چا لش استفاده کارآمد از این سرمایه ، شناخت هر چه […]

ادامه مطلب
1 2 3 13