مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی

جین (2003)، به بررسی مدیریت سود از طریق وقوع رویدادهای مالی بین شرکت گزارشگر و افراد،گروه ها،و شرکت های وابسته و تابعه پرداخت. او ابتدا به توصیف رسوایی های مالی و حسابداری شرکت های آمریکایی در بحران1997و1998، از طریق انجام رویدادهای مالی ساختگی شرکت گزارشگر با مدیران ارشد، سهامداران و اقوام آنان، شرکت های تابعه و دیگر واحدهای تجاری تحت […]

ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود

مک هوگ آرایش سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورت های مالی می داند.برن استین عنوان می کند که اصولاً آرایش سود یک عمل سفسطه آمیز بوده که در محدوده اصول کلی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد (همتی، 1382).رونن و سادان (1981)، اظهار می دارند که در گذشته هموارسازی سود را پدیده ای جهت تقلب و گمراه کنندگی […]

ادامه مطلب

شرکت‌های پذیرفته شده و ابزارهای مدیریت سود

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه ی استراتژی هایی قرار می دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می آید که این فرضیه در مورد شرکت های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت […]

ادامه مطلب

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

مرادزادهفرد، مهدی و مهرداد بختیاری (1388) «همافزایی اطلاعاتی جریانهای نقدی در پیشبینی بحران مالی»، حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 214، صص. 60-54.مرادزادهفرد، مهدی؛ علیپوردرویش، زهرا؛ و هماد نظری (1392). «بررسی خطای پیشبینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش حسابداری و مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، صص. 28-15.مرادی، مهدی […]

ادامه مطلب

نسبت قیمت به سود

3. نسبتهای مالی سایر شرکتها در همان صنعت.4. نسبتهای مالی صنعتی که شرکت در آن فعالیت میکند. تجزیه و تحلیل نسبت ابزاری است برای بررسی وضعیت و عملکرد شرکت. هریک از نسبتهای مالی به تنهایی یکی از جنبههای واحد تجاری را منعکس میکند که معمولاً برای تحلیل مالی کافی نیست. صورت جریان وجوه نقد برای انعکاس نحوه تأثیرگذاری فعالیتهای عملیاتی، […]

ادامه مطلب

پایان نامه درمورد مدیریت سود-انگیزه های مدیریت سود

هدف ها و انگیزه های مدیریت سود: کاپلاند (1968) توانایی نسبی در کاهش و یا افزایش سود گزارش شده توسط مدیران را به عنوان دستکاری در حساب ها معرفی میکند. عناوینی مانند (حداکثر کنندگان)، (حداقل کنندگان) و یا (هموار کنندگان)، به طور تلویحی به افرادی گفته میشود که به دستکاری حساب ها اقدام میکنند. البته دستکاری در حسابها، حوزه وسیع […]

ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری و بورس اوراق بهادار

“تعدیلات سنواتی یعنی اقلام مربوط به سنوات قبل که در تعدیل مانده سود(زیان) انباشته ی ابتدای دوره منظور می گردند و به اقلامی محدود می شود که از ” تغییر در رویه حسابداری” و” اصلاح اشتباه” ناشی گردند. اثر تعدیلات سنواتی باید از طریق اصلاح مانده ی سود(زیان) انباشته ی ابتدای دوره در صورتهای مالی منعکس گردد. اقلام مقایسه ای […]

ادامه مطلب

جریان های نقدی عملیاتی و ارزش دفتری حقوق صاحبان

فلاح شمس و عزیزی (1384)، تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تمامی یافته های این تحقیق، گویای اهمیت بسیار بالای انتشار اطلاعات (اطلاعات عمومی بازار و اقتصاد و اطلاعات مالی و حسابداری شرکتها) بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران […]

ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری و مالیات بر درآمد

2-2-4-2- انتخاب اصول حسابداریاصول پذیرفته شده حسابداری به مدیران برای ثبت بسیاری از معاملات از بین دو یا چند روش حسابداری، یک روش را انتخاب نماید. به عنوان نمونه برای اندازه گیری موجودی کالا (انتخاب یک روش از بین روش های FIFO ، LIFO، میانگین و…)، برای محاسبه استهلاک دارایی ها (روش های مستقیم، شتابدار و …)، مخارج استخراج نفت […]

ادامه مطلب

سرمایه گذاری در اوراق بهادار و رفتار سرمایه گذاران

در فصل اول به بیان موضوع، اهمیت و اهداف پژوهش و همچنین ابزار و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شد و فرضیه ها و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق نیز ارائه شدند. فصل دوم به مبانی نظری تحقیق پرداخته و خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه در پایان فصل ارائه شده است. در فصل سوم به […]

ادامه مطلب

اقلام تعهدی خلاف قاعده

استا، سهراب (1390). «بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 3، صص. 106-93.اسدی، غلامحسین؛ باغومیان، رافیک؛ و جواد کامرانی (1391). «بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و بهموقعبودن گزارشگری مالی میاندورهای»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 33، صص. 146-119.اعتمادی، حسین و اکرم یارمحمدی (1382). «بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میاندورهای به موقع […]

ادامه مطلب

شرکت پذیرفته شده در بورس

چن و همکاران2013الگوی پیشبینی بحران مالی میتواند به عنوان یک مشکل یا مسأله طبقهبندی شده برای کمک به حل بحران مالی استفاده شود.13لوپزگوتیرز و همکاران2014بحران مالی تأثیر منفی بر سرمایهگذاری در شرکتها دارد.2-3-2- پیشینه داخلی2-3-2-1- اقلام تعهدیمشایخی و همکاران (1384) در پژوهشی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در […]

ادامه مطلب
1 2