الگوهای باورهای فراشناختی و مقیاس پاسخ های نشخواری

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 1- عاطفه منفی؛2- علائم‏ افسردگی شدیدتر و طولانی‏مدت؛3- تفکر دارای سوگیری منفی؛4- کمبود انگیزه؛5- اختلال در تمرکز و شناخت؛6- افزایش استرس (شاملو،1388). باورهای فراشناختی یعنی اینکه فرد به دنبال حالت افسردگی و غمگینی، رفتارها و افکاری را نشان می دهد

گروه درمانی شناختی- رفتاری و سبک های مقابله با استرس

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} زمانزاده، مریم. (1392). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.زند، لادن؛ غلامی، فروغ؛ عادلخانی، زهرا و محمدی، لیلا. (1386). تاثیر گروه درمانی انگیزشی بر اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و افراد وابسته به مواد

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} غفاری نژاد، علیرضا و ضیاءالدین، حسن. (1382). مقایسه اختلالات روانی در بیماران وابسته به تریاک و هروئین. مجله پزشکی هرمزگان، سال 7، شماره 1: 31-27. فارسی نژاد، فروغ. (1391). رابطه تحریفات شناختی با باورهای فراشناختی بیماران وایسته به سوء مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد.

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و درمان نگهدارنده متادون

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2- عدم وجود گروه آزمایشی دیگر (یک گروه که درمان متادون بر روی آن انجام گیرد) به منظور مقایسه نتایج درمانی با آن از جمله محدودیت های دیگر این تحقیق است که این موضوع می تواند نتایج تحقیق را به مخاطره اندازد. پیشنهادهای پژوهش1- پیشنهاد

جلسات گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} راسل (2013) در پژوهشی به اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر بر باورهای فراشناختی افراد وابسته به مواد افیونی پرداخت. نمونه تحقیق شامل 30 تن بود. پروتکل درمانی گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر در طی 14 جلسه

انواع باورهای فراشناختی و روابط مثبت با دیگران

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اول: باورهای زنان نسبت به هیجانات منفی و مشکل در کنترل این هیجانات است که با نشخوار فکری ارتباط دارد. زنان اعتقاد دارند، هیجانات منفی شدیدتر از آن هستند که بتوان آن ها را کنترل کرد. همچنین زنان ممکن است اعتقاد داشته باشند هیجانات شدید

باورهای فراشناختی و باورهای غیرمنطقی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} اعتقاد فرد به این که تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی هستند و اثر گذشته را در تعیین رفتار کنونی به هیچ وجه نمی توان نادیده انگاشت. این عقیده غیر عقلانی است. فرد عقلانی در عین حال که گذشته

گروه درمانی مبتنی بر مراحل تغییر و نظریه ارتباط موضوعی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} 2- باورهای فراشناختی توسط شواهد عینی تایید نمی شوند و فرد در صدد آزمایش آنها نیست.3- باورهای فراشناختی به شکل اطلاعات و یا به شکل تصمیم و تصمیم گیری نادرست است.24- باورهای فراشناختی با اجبار و الزام و وظیفه است، خشک و انعطاف ناپذیر هستند.5-

فعالیت های اجتماعی و باورهای فراشناختی

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} این رویکرد، هدف نهایی خود را شناسایی سازه ها و شیوه هایی می داند که بهزیستی و شادکامی انسان را به دنبال دارند. از این رو عواملی که سبب سازگاری هر چه بیشتر آدمی با نیازها و تهدیدهای زندگی گردند، بنیادی ترین سازه های مورد

اختلالات روانشناختی و نظریه سبک های پاسخ

.estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} .estp-changedby-essin a{color:#5882FA !important} نظریه تغییر درمان الیسدر نظریۀ درمانی- عقلانی- رفتاری سطوح متفاوتی از تغییر وجود دارد. براساس این نظریه ممتازترین و با دوامترین تغییراتی که افراد می توانند ایجاد کنند، درگیر شدن در بازسازی فلسفی باورهای غیر منطقی است. تغییر در این سطوح می تواند خاص و