آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

به نظر می رسد که پژوهشگران علاقمند تأثیر آموزش مهارت های زندگی را در سایر حوزه ها مانند پیشگیری و درمان افسردگی، اضطراب، ارتقای بهداشت روانی، سازگاری، مقابله با تنش در مادران سندرم داون و دیگر گروه های استثنایی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.با توجه به اینکه اثر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون […]

ادامه مطلب

آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

3-آموختن برای زیستن 4-آموختن برای با هم زیستنکه دو هدف آخر، پایه های مهارت های زندگی را تشکیل می دهند (قاسم زاده، 1384).روش آموزش مهارت های زندگی:برنامه های آموزشی مهارت های زندگی مبتنی بر این تئوری (یادگیری اجتماعی) بر یادگیری تجربی و فرصت هایی برای تمرین مهارت های جدید و کسب آن مهارت ها در طول آموزش استوار است. برنامه […]

ادامه مطلب

برنامه آموزش مهارتهای زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

24- در یک برنامه ترویجی بهداشت روانی مبتنی بر رشد مهارت های زندگی ، که بر روی افراد سنین 5 تا 15 ساله در «اونتاریو» انجام شد ، نتایجی از قبیل پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی مناسب ، بهبود عزت نفس و غلبه بر رفتار ضد اجتماعی حاصل گردید. (بریتون ، 1999 ، به نقل از آقاجانی ، 1381). 25- […]

ادامه مطلب

آموزش مهارتهای زندگی و ناسازگاری اجتماعی

36- پژوهش های مختلفی که پس از اجرای برنامه های آموزش مهارت های زندگی در مدارس صورت گرفت ، پیشرفت های معناداری را به ابعاد مختلف سلامت روان بدست می دهد. مثلاً تصور از خود (کروتر و همکاران ، 1991)؛ عزت نفس (اینت و همکاران ، 1994)؛ خودکار آمدی (الیاس و همکاران ، 1991)؛ ناسازگاری اجتماعی و هیجانی (کاپلان و […]

ادامه مطلب

برنامه آموزش مهارتهای زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

تأکید بر مهارت های زندگی مانند تصمیم گیری و حل مشکلات عدم تلقین ترس نا به جا در مورد مواد مخدر تأکید بر این نکته که بیشتر مردم از مواد مخدر استفاده نمی کنند. تأکید بر مسئولیت پذیری در قبال خود و دیگران ایجاد و تقویت حس اعتماد به نفس (ملکی ، 1385 ، ص 29 -30) چهارچوب نظری تحقیق […]

ادامه مطلب

آموزش مهارت‌های ارتباطی و آموزش مهارتهای زندگی

1- تلادو و همکاران (1974) دریافتند که توانایی بیشتر در حل مسأله با افزایش عزت نفس و پایگاه درونی رابطه دارد. (به نقل از نوری و محمدخانی ، 1379) 2- نتایج پژوهشی که اثر آموزش مهارت های زندگی را در زمینه خود آگاهی بررسی نمود ، نشان داد که به دنبال این آموزش ، دانش آموزان صداقت بیشتر ، نوعدوستی […]

ادامه مطلب

برنامه آموزش مهارتهای زندگی و کاهش گرایش به مواد مخدر

علاوه بر این سیگار هم خود اعتیاد آور است. «دروازه ورود» به مصرف مواد و نیز رفتارهای پر خطر نیز می باشد. 95 درصد معتادان قبل از اعتیاد سابقه ی مصرف سیگار داشته اند. از طرفی در سالهای گذشته ثابت شده ترک مصرف مواد مخدر مشکل ، گران و دشوار است و حتی مؤثرترین درمان ها بازگشت بالایی داشته است. […]

ادامه مطلب

کاهش گرایش به مواد مخدر و آموزش مهارتهای زندگی

برنامه ریزی فعالیت های سالم و سازنده برای اوقات فراغتتقویت دانش و توانایی افراد جامعه برای شناخت و حل مشکلات خودکمک به حل مشکلات افرادی که دچار گرفتاری های حاد شده و در معرض خطر قرار دارندعوامل مسبب اعتیاد متعدد می باشد. بنابراین نمی توان فقط با به کار گرفتن یک روش ، بر تمام این عوامل تاثیر گذاشت و […]

ادامه مطلب

گرایش به سوء مصرف مواد و آموزش مهارتهای زندگی

نمودار 4-1: توزیع درصد گروه آزمایش و کنترل 104نمودار 4-2: توزیع درصد رشته تحصیلی 105نمودار 4-3: توزیع درصد رشته تحصیلی گروه کنترل 106هیستوگرام 4-4: سن گروه کنترل و آزمایش 107هیستوگرام 4-5: سن گروه آزمایش 108هیستوگرام 4-6: سن گروه کنترل 109 چکیدهاز جمله پدیده هایی که در به وجود آمدن بزه ها موثر است اعتیاد به مواد مخدر است و از […]

ادامه مطلب

شیوه های فرزند پروری و آموزش مهارتهای زندگی

3-5پیشنهادات: جهت ارائه خط سیر مطالعات بعدی و رفع یا کاهش محدودیت های پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد:پیشنهادات پژوهشی:برای افزایش قابلیت تعمیم این نتایج وبررسی دوباره متغیر ها ،این پژوهش ها در دانشگاه های شهرهای دیگر ایران نیز تکرار گردد.در پژوهش های آتی، در کودکان فزون کنشی /نقص توجه به متغیر جنسیت ،رده های سنی بالاتراز سطح مدرسه،انواع اختلال فزون […]

ادامه مطلب

برنامه آموزش مهارتهای زندگی و فعالیت های فوق برنامه

– شعاری نژاد، علی اکبر. (1371). نقش فعالیت های فوق برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: موسسه اطلاعات.– شکر کن، حسن و نیسی، عبد الکاظم. (1373). تأثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی. مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره سوم، سال اول، شماره اول، 27-11.– شولتز، دوران. (1977). روان شناسی کمال( ترجمه گیتی خوشدل، 1369). تهران: نشر […]

ادامه مطلب

آموزش مهارت های زندگی و آموزش مهارتهای زندگی

1- در روند پژوهش و تنظیم برنامه تمرینی مورد نظر پژوهشگر، ارائه متغیر مستقل ( آموزش مهارتهای زندگی ) در طول مدت اجرای پژوهش در برخی اوقات با نا هماهنگی از سوی مدیر و مربی مربوطه مواجه می شد.2- محدودیت دیگر این پژوهش همکاری نا مناسب برخی از آزمودنیها(اعضای گروه) به شرکت فعال در دوره آموزشی بود . برنامه مهارت […]

ادامه مطلب
1 2 3 16