لیگ برتر فوتبال ایران و تحلیل رگرسیون چندگانه

شرکت تراکتورسازی ایران در سال 1347 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره 540/324 مورخ 26/02/1347 در اداره ثبت شرکتها در تبریز به ثبت رسید. این شرکت در تاریخ 21/01/1375 به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ 09/05/1375 در بورس اوراق بهادر پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت و کارخانه در شهر تبریز واقع است.2-5-2) باشگاه فرهنگی […]

ادامه مطلب

تحلیل رگرسیون چندگانه و الگوی معادلات ساختاری

حسن نیت حامیعوامل مربوط به حامی:نگرش نسبت به حامیحضور همه جانبه حامیحسن نیت حامیقرار گیری مصرف کننده در معرض حامیگریقرار گیری مصرف کننده در معرض حامیگریشکل (6-2)؛ الگوی اسپید و تامپسون(اسپید و تامپسون، 2000،ص228)شکل (6-2)؛ الگوی اسپید و تامپسون(اسپید و تامپسون، 2000،ص228)2-1-6-2) الگوی گوینر و اسوانسون (2003)عنوان: الگوی برای تعلق به تیم ورزشی: پیشآیندها و پسآیندهای حامیگریاین دو محقق تاثیر […]

ادامه مطلب

نظریه هویت اجتماعی و ویژگیهای شخصیتی

در حوزه رفتار مصرفکننده، مدت زمان رابطه میان حامی و حمایت شونده، میتواند میزان تداعی شناسه در ذهن مصرفکننده را تحت تاثیر قرار دهد(جوهر و فام، 1999، ص305). دیده شدن نام یک حامی به همراه یک رویداد یا تیم ورزشی برای سالهای مدید، میتواند مصرفکننده را به تعمق در محصولات حامی وا دارد و در نتیجه باعث ایجاد تداعی قوی […]

ادامه مطلب

ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

بنابراین مدیران باشگاههای ورزشی باید بستر حضور هواداران و مشارکتشان را در ورزشگاهها فراهم آورند چرا که با توجه به تاثیری که روی شناسهی تیمی میگذارد میتواند یکی از عوامل تاثیرگذار مهم تلقی شود. وجود این رابطه توسط گوینر و اسوانسون (2003)، نیز به اثبات رسیده است.3-3-5) فرضیه سوم، بررسی یا تعیین رابطهی بین شناسهی هواداری و شناسهی آن تیمهمانطور […]

ادامه مطلب

خود پنداره و بازاریابی

0/43رد5. بین شناسهی تیم و نگرش نسبت به حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.9/140/74تأیید6. بین شناسهی تیم و حمایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.11/120/80تایید7. بین شناسهی تیم و رضایت از حامیان مالی ارتباط معناداری وجود دارد.11/160/86تأیید1-3-5) فرضیه اول، بررسی یا تعیین رابطهی بین وجهه و اعتبار درک شده از تیم با شناسهی آن تیمیکی از موضوعات مرتبط با […]

ادامه مطلب

عوامل موثر بر ادراک و ارتباطات بازاریابی

قصد خریدقصد خریدتصویرتصویرشکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)شکل (7-2)؛ الگوی کو و همکاران(کو و همکاران، 2008، ص82)5-1-6-2) الگوی سرگی و همکاران (2008)عنوان: بررسی تأثیر تناسب ادراک شده از تصویر رویداد بر وفاداری به شناسهدر این تحقیق سرگی و همکاران (2008) با بسط دادن مفهوم «تناسب ادراک شده» به حوزه حامیگری و ارتباطات بازاریابی، مدلی را توسعه […]

ادامه مطلب

آگاهی از نام و نشان تجاری و نام و نشان تجاری

اشتیاق به تفریحتعلق به رویداداشتیاق به خیریهتصویر حامیقصد خرید شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635) شکل (9-2)؛ الگوی فیلو و همکاران (فیلو و همکاران، 2010، ص 635)2-6-2) داخلیعشقی(1388) در تحقیقی بر بررسی اثربخشی حمایتهای مالی ورزشی بر هواداران بر فوتبال در ایران به این نتیجه رسید که حمایتهای مالی ورزشی باعث ارتقای تصویر عمومی […]

ادامه مطلب

ارزش ادراک شده و اثرات بلند مدت

جذابیت، عبارت است از میزان اهمیت ادراک شده و همچنین لذت و هیجان حاصل از یک فعالیت ( به عنوان مثال، تماشای یک مسابقه بسکتبال) برای فرد (فانک و همکاران، 2004، ص50). ابراز خود، عبارت است از ابراز عقیده و بیان کردن احساسات و باورهای شخصی به دیگران. خود ابرازی را میتوان از طریق یک حرف، شعر، یا هر فعالیتی […]

ادامه مطلب

اعتماد به نفس و سرمایه گذاری

اصلیترین هدف حامیان در حمایت از این نهادها، شناخته شدن به عنوان “حامی رسمی” آن نهاد است. حامی رسمی بودن به این معنی است که عموم جامعه از این حامیگری آگاهی داشته باشند و محصولات حامی به عنوان تنها محصول مرتبط با آن نهاد شناخته شود. حامیان رسمی همچنین از امتیاز مشارکت در تمامی برنامههای بازاریابی نهاد مورد نظر و […]

ادامه مطلب

مزیت رقابتی پایدار و ارتباطات بازاریابی

جدول 16-4………………………………………………………………………………………………………………………………..124جدول 17-4………………………………………………………………………………………………………………………………124جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق……………………………………………………………….1291-1) مقدمهحامیگری یکی از روشهای سرمایهگذاری در ورزش است که از طریق آن تیمها و رویدادهای ورزشی مورد حمایت قرار میگیرند و حامی نیز میتوانند از طریق آن مشتریان جدید را برای شرکت جذب و حفظ نماید. شرکتها با تقویت ارتباطات خویش در رویدادها و وقایع ورزشی به فرصتهای تجاری بیشتری میاندیشند. […]

ادامه مطلب

استان آذربایجان شرقی و آذربایجان شرقی

در این میان جذب حامی یک شیوه بسیار قدیمی و کاملا  شناخته شده در دنیای ورزش است. بسیاری از هواداران جوان تیمها هنگام خرید پیراهن تیم مورد علاقهشان در صورتی آن را غیرتقلبی میدانند که نام حامی بر روی آن حک شده باشد. طرفداران به کالایی که نام شرکت آن به عنوان حامی بر روی پیراهن تیمشان حک شده است، […]

ادامه مطلب

قابلیت یادگیری سازمانی و مدیریت دانش و یادگیری

کاشینگ (2003) در پژوهشی درباره سازمان یادگیرنده دریافت که برای ارضای تقاضاهای متفاوت مشتریان، سازمان باید به سوی سازمانی یادگیرنده گسترش یابد و مدیر آن باید موجبات پیشرفت کارکنان و افزایش تواناییهای یادگیری تیمی را در سازمان فراهم آورد. بهعلاوه باید در سازمان محیطی به وجود آید که بتواند یادگیری را القاء کند (رولند، 2003).سید بابک علوی و جان مک […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 7