وزارت ورزش و جوانان و مشارکت اجتماعی

3-2. جامعۀ آماریجامعۀ آماری، «مجموعهای از افراد است که در یک یا چند صفت مشترک بوده و علاقهمندیم که نتایج تحقیق و پژوهش خود را به آنها تعمیم دهیم.» (دلاور، 1383:120)جامعه آماری این تحقیق ، دبیران و اعضای سمن های مردم نهاد جوانان زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در شهر تهران می باشد. طبق آمار موجود در وزارت ورزش […]

ادامه مطلب

نگرش مصرف کننده و افزایش مشارکت

هر چه مصرفکننده علاقهی بیشتری به تیم مورد نظر داشته باشد، نگرش مثبتتری به حامی پیدا میکند. در نتیجه اگر نگرش مصرف کننده از فعالیتهای حامی نسبت به تیم مثبت باشد، این نگرش مثبت به خود حامی نیز منتقل می شود.بهعبارت دیگر، اگر هوادار احساس کند که شرکت حامی کمکهای ارزشمندی را برای موفقیت تیم ارائه میکند، نگرش مثبتی نسبت […]

ادامه مطلب

اعتماد به نفس و سازمان ورزشی

1-5-2-2) اعتبارهوادار ورزش میتواند یک حس اجتماعی مطلوب را ایجاد کند. ورزش با درگیر کردن مردم به صورت مشترک به هدف مشترک، یک شناسهی جمعی را فراهم میکند. همچنین میتواند بوسیلهی ایجاد ارتباط تیم با جامعه از طریق تاریخ، نمادها، اهداف مشترک و نیاز هواداران به تعلق غرور و افتخار جامعه را بسازد. ارتباط یک تیم به یک جامعهی وابسته […]

ادامه مطلب

رفتار مصرف کننده و بازاریابی ورزشی

شناسهی تیم به عنوان درک تماشاگران در ارتباط با یک تیم و تجزیهی نقاط ضعف و دستاوردهای تیم به عنوان مالک تعریف میشود(گوینر و اسوانسون، 2003، ص276). که در پرسشنامه سوالات 27الی31 مربوط به شناسهی تیم میباشد. 1-7-1) اشتیاق هواداراشتیاق هوادار، به میزان وابستگی، انگیزش و درگیری فرد با یک رشته ورزشی بخصوص اشاره دارد(مینگهان، 2001، 276). که در پرسشنامه […]

ادامه مطلب

اداره کل ورزش و جوانان و کاربران اینترنتی

26 جمع کل 400*منبع: دفتر مشارکتهای اجتماعی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران2-3. فضای مجازی )اینترنت)اینترنت وسیله ای ارتباطی و فضای سایبرنتیک محیطی است که امکان تولید فضا را برای کسانی که به صورت مادی در قالبی اجتماعی – فرهنگی قادر به ایجاد فضایی تعاملی نبوده و یا در تولید و ساخت آن با مشکل مواجه ان، فراهم آورده […]

ادامه مطلب

وزارت ورزش و جوانان و برنامه ریزی تخصصی

کار سازمان های مردم نهاد با انتقال تقاضاهای جامعه به نهادهای تصمیم گیرنده نظام سیاسی به پایان نمی رسد؛ سمن ها می توانند به عنوان مشاوران حکومت در فرایند تصمیم گیری ها، مشارکت و حضوری فعال داشته باشند و حکومت را برای اتخاذ تصمیمات معقول تر یاری رسانند. تصمیمات نظام سیاسی هنگامی کارآمد خواهند بود که منطبق با واقعیات و […]

ادامه مطلب

میزان مشارکت اجتماعی و تعریف توانمند سازی

زندگی اجتماعی و مشارکت در بطن هر جامعه ای وجود دارد و در مفاهیمی چون همبستگی، اتحاد و همکاری در فعالیت های اجتماعی نهفته و از دیرباز به عنوان پایه های تکوین هر جامعه ای مورد نظر بوده است. در حال حاضر می توان گفت مشارکت یکی از نیازهای اجتماعی انسان می باشد چرا که انسان موجودی است اجتماعی به […]

ادامه مطلب

مشارکت دانش آموزان و کودکان و نوجوانان

معیری (1364) در باب ویژگی های معلم و مربی معتقد است که معلم باید از هوش و استعداد بالایی برخوردار بوده و ازلحاظ تجربه و دانش عمومی از سطح بالا یی برخوردار باشند به گونه ای که با مسئولیت های محول شده به او، مناسب باشند. وی در این زمینه می افزاید: مربی و معلمی که از جهت اخلاقی، تعادل […]

ادامه مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی ورزشکاران

ازای هر 5 درجه ابداکشن بازو، کتف 4 درجه چرخش بالایی پیدا می‌کند (Poppen et al, 1976, Soderberg,1986). در دامنه‌ی حرکتی کامل 180 درجه‌ی خم کردن یا دور کردن، نسبت دوری بازویی به کتف 2 به 1 است. لذا 120 درجه‌ی حرکت دوری بازویی و 60 درجه حرکت کتف، دامنه‌ی حرکتی 180 درجه را تولید میکند (Halbach et al, 1985). […]

ادامه مطلب

پایان نامه با واژگان کلیدی حداکثر قدرت، ورزشکاران، روش پژوهش

2-2-1-1-1-6 اثر گیرافتادگی تحت اخرمی 24 2-2-2 ریتم اسکاپولوهومرال 24 2-2-3 اعمال عضلانی 26 2-2-4 نقش کتف در عملکرد شانه ورزشکاران 30 2-2-5 اپیدمیولوژی آسیب شانه در ورزشکاران پرتاب از بالای سر 31 2-2-6 کاهش فضای تحت اخرمی 32 2-2-7 کینماتیک مجموعه شانه و ریتم اسکاپولوهومرال 33 2-2-8 اثرات مشارکت در فعالیت‌های ورزشی پرتاب از بالای سر بر کینماتیک کتف […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد ورزشکاران، گروه کنترل

حرکات کتف در طی الویشن در آزمودنی‌های سالم در طی الویشن شانه در سطح ساجیتال، مطالعات مختلفی یک فاز اولیهای گزارش کردهاند که کتف مشارکت کمی در طی الویشن شانه دارد (Inman et al., 1944; Fung et al., 2001, McClure et al., 2001); این فاز اولیه، دامنهای از 0 تا 90 درجه (Fung et al,.2001)، 0 تا 60 درجه (Inman […]

ادامه مطلب

تحقیق رایگان درمورد ورزشکاران

ت بین گروهی (ابداکشن ایستا) 192 جدول 4-86: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی عضلات اسکاپولوتراسیک بین گروه‌ها (ابداکشن ایستا) 192 جدول 4-87: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه بین نسبت هم انقباضی عضلات مختلف اسکاپولوتراسیک در نگه‌داری ابداکشن بازو در سطح اسکاپشن 193 جدول 4-88: نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه نسبت هم انقباضی بین […]

ادامه مطلب
1 2 3 7