مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی

جین (2003)، به بررسی مدیریت سود از طریق وقوع رویدادهای مالی بین شرکت گزارشگر و افراد،گروه ها،و شرکت های وابسته و تابعه پرداخت. او ابتدا به توصیف رسوایی های مالی و حسابداری شرکت های آمریکایی در بحران1997و1998، از طریق انجام رویدادهای مالی ساختگی شرکت گزارشگر با مدیران ارشد، سهامداران و اقوام آنان، شرکت های تابعه و دیگر واحدهای تجاری تحت […]

ادامه مطلب

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اندازه‌گیری مدیریت سود

تحقیقات متعددی در طی سالیان گذشته، به بررسی مدیریت سود پرداخته اند. جمع بندی یافته های این مطالعات حاکی از آن است که مدیران عموما از دو روش برای مدیریت سود بهره می گیرند. انتخاب روش های حسابداری مناسب به منظور رسیدن به سطح مورد نظر سود یکی از این روش ها می باشد. عموما در این روش از دستکاری […]

ادامه مطلب

شرکت‌های پذیرفته شده و ابزارهای مدیریت سود

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه ی استراتژی هایی قرار می دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می آید که این فرضیه در مورد شرکت های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت […]

ادامه مطلب

رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

مرادزادهفرد، مهدی و مهرداد بختیاری (1388) «همافزایی اطلاعاتی جریانهای نقدی در پیشبینی بحران مالی»، حسابدار، سال بیست و چهارم، شماره 214، صص. 60-54.مرادزادهفرد، مهدی؛ علیپوردرویش، زهرا؛ و هماد نظری (1392). «بررسی خطای پیشبینی سود مدیریت و محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه دانش حسابداری و مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، صص. 28-15.مرادی، مهدی […]

ادامه مطلب

پایان نامه درمورد مدیریت سود-انگیزه های مدیریت سود

هدف ها و انگیزه های مدیریت سود: کاپلاند (1968) توانایی نسبی در کاهش و یا افزایش سود گزارش شده توسط مدیران را به عنوان دستکاری در حساب ها معرفی میکند. عناوینی مانند (حداکثر کنندگان)، (حداقل کنندگان) و یا (هموار کنندگان)، به طور تلویحی به افرادی گفته میشود که به دستکاری حساب ها اقدام میکنند. البته دستکاری در حسابها، حوزه وسیع […]

ادامه مطلب

بازده غیر عادی سهام و خطای پیش بینی سود

آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای جمع آوری ، خلاصه کردن، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به کار می رود. در واقع این آمار، دادهها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلی از دادهها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می دهد. در یک جمع بندی با استفاده مناسب […]

ادامه مطلب

خطای پیش بینی سود و بورس اوراق بهادار

بنابراین، دوره زمانی تحقیق شامل 6 سال متوالی از1386 تا 1391 است و روش نمونه گیری، حذفی سیستماتیک (غربالگری) است که متناسب با شرایط ذکر شده تعدادی از شرکتهای نمونه آماری انتخاب و داده های آنها در آزمون فرضیات بکار می رود.تعداد شرکت های منتخب طی این روش 138 شرکت در قالب 828 سال – شرکت تعریف می گردد.3-4-2- روش […]

ادامه مطلب

متغییر مستقل و وابسته و پیش بینی سود هر سهم

عبارتست از بازده غیرعادی ماهانه عبارتست از میانگین بازده های غیرعادی ماهانه عبارتست از مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکتهابرای محاسبه مجموع میانگین بازده های غیرعادی ماهانه پس از تاریخ اعلان سود شرکت ها ابتدا از طریق مدل فاما و فرنچ بازده مورد انتظار سهام شرکت ها محاسبه شده سپس بازده غیرعادی ماهانه از […]

ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری و محتوای اطلاعاتی سود

مک هوگ آرایش سود را نوعی دستکاری در اطلاعات صورت های مالی می داند.برن استین عنوان می کند که اصولاً آرایش سود یک عمل سفسطه آمیز بوده که در محدوده اصول کلی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری صورت می پذیرد (همتی، 1382).رونن و سادان (1981)، اظهار می دارند که در گذشته هموارسازی سود را پدیده ای جهت تقلب و گمراه کنندگی […]

ادامه مطلب

محاسبه اقلام تعهدی و خطای پیش بینی سود

عبارتست از تغییرات درآمد فروش عبارتست از تغییرات حساب های دریافتنی عبارتست از اقلام تعهدی جاری عادی (غیراختیاری) عبارتست از اقلام تعهدی جاری غیرعادی (اختیاری)برای محاسبه اقلام تعهدی جاری اختیاری ابتدا اقلام تعهدی جاری شرکت ها محاسبه شده سپس بر اساس مدل شماره (2) بر اساس هر صنعت تخمین زده می شود. پس از تخمین، با استفاده از ضرایب و […]

ادامه مطلب

مدیریت و بازاریابی خدمات و مدیریت بازاریابی خدمات

2-2-5-3-4 نقش سیستم رسیدگی به شکایات و پیشنهادات در جذب منابع مالیبانکها و مؤسسات برای بالا بردن کیفیت خدمات خود و جلب اطمینان عمومی باید به سیستمهای نظارتی قوی مجهز باشند. وظیفه نظارتی از یک طرف شناسایی ریسکهایی است که بانک در زمینههای مالی یا شهرت با آن مواجه است و از طرف دیگر پیشنهاد و توصیه کنترلهای مناسب و […]

ادامه مطلب

شرکت‌های پذیرفته شده و محتوای اطلاعاتی سود

نتایج آماری این فرضیه به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:الگوی رگرسیون خطی چندگانه مورد استفاده برای تاییدپذیری این فرضیه از نظر آماری معنی داراست.میزان ضریب تعیین مدل برابر با 618/0 است یعنی در حدود 80 /61 درصد از تغییرات متغیر وابسته ی ضریب حساسیت سرمایه گذاری در خالص دارایی های ثابت مشهود سرمایه ای به جریان نقدی حاصل […]

ادامه مطلب
1 2 3 44