کنترل درونی و بیرونی و آموزش مدیریت استرس

3) تعیین ارتباط خودکارآمدی با کنترلپذیری علائم آسم.1-4-3. اهداف کاربردیبا توجه به اینکه اخیراً استفاده از روشهای مدیریت استرس به شیوههای شناختی رفتاری برای کاهش برخی مشکلات جسمی و روانی ناشی از بیماریهای جسمی کاربرد مؤثر داشته است میتوان امیدوار بود با آموزش مدیریت استرس به بیماران در جهت افزایش آگاهی در ارتباط با منابع استرسزا در زندگی یاری کنیم […]

ادامه مطلب

راهبردهای مدیریت تعارض و استرس شغلی در پرستاران

خانی، محمدحسین؛ یکهفلاح، محمد؛ حاجحسینی، حسین. (1392). رابطه سلامت روانی با بروز غدد چربی: نقش واسطهای استرس شغلی، بررسی موضوعی در اپراتورهای قطار شهری تهران. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، سال 3، شماره 1 و 2، صص 78-69.خانی، محمدحسین؛ یکهفلاح، محمد؛ حاج حسینی، حسین. (1390). رابطه سلامت روانی با بروز غدد چربی: نقش واسطه ای استرس شغلی، بررسی موضوعی در […]

ادامه مطلب

پایان نامه مقابله با استرس، مسئولیت اجتماعی

هوش میان­فردی این فرا­عامل هوش­هیجانی شامل همدلی، مسئولیت­اجتماعی و روابط بین­فردی است که در زیر تعریف شده­اند و اساساٌ مربوط به توانایی آگاه بودن از احساسات، نگرانی­ها و نیازهای دیگران، و توانایی ایجاد و حفظ روابط خشنود­کننده متقابل مشارکتی و سازنده می­باشد. آن­هایی که در این حوزه کنش خوبی دارند، مسئولیت­پذیر و قابل­اتکاء هستند. آن­ها دیگران را می­فهمند، با آن­ها […]

ادامه مطلب

پایان نامه کنترل پرخاشگری، مدیریت تغییر

2- گرایشی مثبت نسبت به تجارب جدید و به­طور­کلی نسبت به تغییر و هم­چنین به سمت توانایی مان برای غلبه موفق بر مشکلات خاصی که در دست هستند، که این موجب اعتقاد به توانایی­مان برای مواجهه و اداره کردن این موقعیت­ها می­شود؛ 3- این احساس که ما می­توانیم موقعیت­های استرس­آمیز را کنترل کنیم یا بر آن­ها فایق آییم. تحمل استرس […]

ادامه مطلب

گروه درمانی شناختی- رفتاری و سبک های مقابله با استرس

زمانزاده، مریم. (1392). مقایسه رابطه هوش معنوی و باورهای فراشناختی با بهزیستی روانشناختی پرستاران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان.زند، لادن؛ غلامی، فروغ؛ عادلخانی، زهرا و محمدی، لیلا. (1386). تاثیر گروه درمانی انگیزشی بر اختلالات روانی در افراد وابسته به مواد. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، سال 5 (15): 24-17.زینت، اصغر. (1391). بررسی اثربخشی گروه درمانی […]

ادامه مطلب

مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی و اندازه‌گیری مدیریت سود

تحقیقات متعددی در طی سالیان گذشته، به بررسی مدیریت سود پرداخته اند. جمع بندی یافته های این مطالعات حاکی از آن است که مدیران عموما از دو روش برای مدیریت سود بهره می گیرند. انتخاب روش های حسابداری مناسب به منظور رسیدن به سطح مورد نظر سود یکی از این روش ها می باشد. عموما در این روش از دستکاری […]

ادامه مطلب

شرکت‌های پذیرفته شده و ابزارهای مدیریت سود

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه ی استراتژی هایی قرار می دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می آید که این فرضیه در مورد شرکت های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت […]

ادامه مطلب

آموزش راهبردهای مدیریت رفتار خود و راهبردهای مدیریت رفتار خود

مهارتهای خود مدیریتی برای رسیدن به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان حیاتی است (جوزف، کونارد، 2009). یادگیری خود تنظیمی یک مدل مفهومی است که میتواند به طراحی و پیاده سازی استراتژیهای فردی یادگیری مورد استفاده قرار گیرد دانش آموزانی که از راهبردهای خود تنظیمی یادگیری استفاده میکنند در طرح ریزی، اجرا، خود ارزیابی در طول تکلیف درگیر هستند(نیس و میدلتون ،2012). […]

ادامه مطلب

راهبردهای مقابله با استرس و مدل معادلات ساختاری

73/379/24-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات ابزارهای سنجش و گردآوری اطلاعات در این پژوهش عبارتند از، پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام (2000)، پرسشنامه سبکهای مقابله با رویدادهای استرسزا (CISS) (1990) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (فرم 28 سوالی) (GHQ-28) (1979)، که در مورد هر یک در زیر به طور جداگانه، اطلاعاتی ارائه شده است. 1-4-3 پرسشنامه استرس شغلی هلریگل […]

ادامه مطلب

راهبردهای مقابله با استرس و استرس شغلی در پرستاران

رحمانی، بهشید، زمانزاده و رحمانی (1389) در پژوهشی با عنوان “ارتباط سلامت عمومی، استرس و فرسودگی شغلی در پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز” که بر روی 59 پرستار شاغل در بخش های ویژه بیمارستانهای آموزشی تبریز انجام شد نشان دادند که سطح استرس شغلی در 49.2 درصد پرستاران در حد بالا […]

ادامه مطلب

راهبردهای مقابله با استرس و صادرات محصولات کشاورزی

با توجه به مطالبی که در زمینهی تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای استرس شغلی، سلامت روانی و شیوههای مقابلهای انجام شده است، مشاهده گردید که بیشتر تحقیقات به بررسی رابطه دو به دو متغیرها پرداختهاند، این در حالی است که به نظر میرسد که در میزان اثر استرس شغلی بر روی سلامت روان، شیوههای مقابلهای نقش واسطهای دارد و […]

ادامه مطلب

اختلالات جنسی و علل استرس در محیط کار

4-4-5-2 دیدگاههای مزلوامروزه گونهای نظریهپردازی مردم پسند وجود دارد که با نامهایی از قبیل نظریه خودشکوفایی، روانشناسی انسانگرا یا روانشناسی جهان سوم شهرت دارد. این نظریه در میان روانشناسانی که به مسائلی از قبیل رشد شخصی و اجتماعی تحول و توسعه سازمانی و نهادی و زمینههای مشابه علاقهمندند جنبشی مهم است. در واقع محکمترین تایید آن ظاهراً از سوی کسانی […]

ادامه مطلب
1 2 3 10