دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع رفتارهای معتادان به کار و نگرش های کاری

تصمیم درباره ی نام تجاری  فروشنده هنگام تهیه ی خط و مشی بازار یابی برای کالاهای منفرد باید درباره ی تعیین نام  تجاری آن نیزتصمیم …

پایان نامه : مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی

مدلهای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات بازرگانی در تبیین مدل تبلیغات این سوال مطرح است که آیا متغیرهای خروجی و فرایند سلسله مراتبی، از این لحاظ …