محافظه کاری حسابداری و شرکت های پذیرفته شده

حیدرپور و ازوجی(1389)این تحقیق عوامل موثر بر تجدید ارائه سود هر سهم را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 الی 1386 مورد بررسی قرار داده است. بر این اساس رابطه بین متغیر وابسته(تفاوت سود هر سهم تجدید ارائه شده و نشده) با متغیرهای مستقل شامل اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت اهرم مالی، […]

ادامه مطلب

پایان نامه : رابطه محافظه کاری حسابداری و تئوری اثباتی-ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی

محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر بسیار زیادی بر میزان محافظه کاری دارد. مثلاً در مواقعی که هزینه ها و فشارهای سیاسی شرکت زیاد است؛ مدیران محافظه کاری را به عنوان […]

ادامه مطلب

استانداردهای حسابداری و فرایندهای تصمیم گیری

تجدید ارائه صورتهای مالی طبق نظر هیات استانداردهای بین المللی(IASB) وانجمن حسابداری رسمی آمریکا (FASB ) ، دارای ریشه های متفاوتی است که در ادامه به موارد برجسته تر آن اشاره می شود:پیچیدگی استانداردهای حسابداری: استانداردهای پذیرفته شده حسابداری (GAAP) دارای قوانین ومقررات متعدد و پیچیده ای برای رعایت و اجرا است که توسط IASB برای اکثر کشورها وتوسط FASB […]

ادامه مطلب

محافظه کاری درگزارشگری مالی و نامتقارن بودن اطلاعات

هزارخوانی و همکاران (1393)، به تحلیل حساسیت تاثیر جریان نقدی بر محدودیت مالی براساس مدل بائو پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی حساسیت جریان نقدی-وجه نقد در شرکت های با جریان نقد منفی، به نسبت سایر شرکت ها، دارای تفاوت است. نتایج دیگر تحقیق همچنین بیانگر این موضوع بود که اهمیت حساسیت جریان نقدی- وجه نقد در شرکت های […]

ادامه مطلب

پایان نامه درمورد بحران مالی،محافظه کاری و تئوری اثباتی

رابطه محافظه کاری و تئوری اثباتی محافظه کاری جزء آخرین تحقیقات اثباتی حسابداری است. در واقع محافظه کاری ارتباطی تنگاتنگ با تحقیقات اثباتی دارد. چرا که محافظه کاری الزاماً به وسیله استانداردهای حسابداری به وجود نمی آید، بلکه رفتار مدیر تأثیر بسیار زیادی بر میزان محافظه کاری دارد. مثلاً در مواقعی که هزینه ها و فشارهای سیاسی شرکت زیاد است؛ […]

ادامه مطلب

مدل ارزش افزوده اقتصادی و شرکت‌های پذیرفته شده

2-2-3-2. محدودیت های مالیمنظور از اصطلاح محدودیت مالی این است که در تامین مالی برای تمامی سرمایه گذاری های مطلوب مانعی وجود داشته باشد. عدم توانایی در تامین وجوه برای سرمایه گذاری ها، ممکن است به دلیل شرایط بد اعتباری و عدم توانایی در گرفتن وام، یا عدم توانایی در انتشار سهام جدید، یا وجود دارایی های غیرنقدشونده باشد. به […]

ادامه مطلب

شرکتهای پذیرفته شده و بورس اوراق بهادار

3. ایلخانی، نریمان (1380). عوامل ناکارایی بازارهای مالی، نشریه بررسیهای مالی و سرمایه گذاری، شماره 1، صص 42-31.4. بلکویی،احمد(1381).تئوری های حسابداری، ترجمه علی پارسائیان ، دفتر پژوهش های فرهنگی ،تهران.5.توکلی، اکبر(1378). «اقتصاد سنجی کاربردی»، انتشارات مانی، تهران.6. ثقفی،علی و اسفندیار ملکیان (1377). جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگیهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری […]

ادامه مطلب

روش های تصمیم گیری و بازار اوراق بهادار

2-3-3-1- ضرر گریزیشواهد تجربی نشان می دهد که دردناکی ضرر و زیان دو برابر لذت همان مقدار سود و منفعت می باشد. به همین طریق سرمایه گذارانی که در خرید بعضی از سهام یا اوراق بهادار دیگر ضرر کرده اند (پایین تر از نقطه عطف قرار دارند) به امید اینکه سرانجام قیمت ها بر خواهند گشت ,ریسک بیشتری کرده و […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام

“رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تائید قرار می گیرد.نوروش و […]

ادامه مطلب

.ثالثاً بر طبق ماده 696 قانون مذکور، هر دینی را می توان ضمانت نمود. بنابراین موضوع ضمان باید دین باشد. فرد کامل از دین، دینی است که مستقر و ثابت در حین عقد باشد.رابعاً ماده 698 قانون مذکور مقرر می دارد بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن به […]

ادامه مطلب

اقلام تعهدی خلاف قاعده

استا، سهراب (1390). «بررسی رابطه ساختار مالکیت و مدیریت سود»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 3، صص. 106-93.اسدی، غلامحسین؛ باغومیان، رافیک؛ و جواد کامرانی (1391). «بررسی رابطه بین ویژگیهای شرکت و بهموقعبودن گزارشگری مالی میاندورهای»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال دهم، شماره 33، صص. 146-119.اعتمادی، حسین و اکرم یارمحمدی (1382). «بررسی عوامل مؤثر بر گزارشگری میاندورهای به موقع […]

ادامه مطلب

پایان نامه درباره گزارشگری مالی/کامل بودن گزارشگری

کامل بودن: تمرکز این ویژگی بر جامعیت، توازن، دامنه شمول و شفافیت قراردارد. به عبارتی : آیا اطلاعات به قدری کامل هست که بیان کننده تمام داستان باشد؟ مهمترین رویداد های سال گذشته چه بوده وچگونه به سرمایه گذاران ابلاغ می شود؟ آیا اطلاعات به طریق کامل و منصفانه ارائه میشود؟ چه عناصر مشخصی از صورت های مالی (یا گزارش […]

ادامه مطلب