قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و قانون حدود و قصاص مصوب

ویژگی های خاص محاربه سبب شده است تا در تحلیل سیاست کیفری اسلام در زمینه این بزه، به تشریح مباحثی متفاوت با دیگر جرائم حدی نیز پرداخته شود. این وضعیت موجب می شود تا سیاست های کیفری بر جرائم حدی و حق اللهی، درباره این بزه مهم جاری نگردد. از این روست که سخت گیرهای متعدد و متفاوت قانون گذار […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی

با وجود نظریات فوق باید اذعان داشت که به دلیل افزایش حساسیت محیط بینالملل در خصوص لزوم بقای حیوانات (اعم از اهلی و وحشی) میبایست قانونگذاران کشورمان به این مهم توجه بیشتری داشته باشند. به گونهای که هر گاه از عمل صاحب حیوان بتوان عمد یا عمد احتمالی بر ورود آسیب و صدمه به حیوانی را نتیجه گرفت، در این […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و رافع مسئولیت کیفری

النهایه با توجه به آنچه گفته شد به طور خلاصه جرایم به سه دسته ذیل تقسیم میشوند (باهری، 1380: 108): 1- جرم کیفری: فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد. 2- جرم مدنی: ورود ضرر عمدی و با سوء نیت به دیگری مستلزم که جبران خسارت است. 3- شبه جرم: ورود ضرر از روی تقصیر […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی

معالوصف زمانی که سبب دیگری را اکراه به ارتکاب جرمی کند، به دلیل اقوا بودن او از مباشر، سبب مجرم تلقی شده و حکم به مجازات او داده خواهد شد. همچنانکه ماده 377 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 اعلام میکند: «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراهکننده است». ب) صغر یا جنون مباشر: از شرایطی که برای تعلق مسئولیت کیفری […]

ادامه مطلب

اجتماع اسباب به نحو طولی و قانون مجازات اسلامی

5- انواع اجتماع اسباب از نظر فعل ارتکابی الف) اسباب مشترک در فعل ارتکابی ب) اسباب مستقل از نظر فعل ارتکابی الف) در اسباب مشترک در فعل ارتکابی: در این دسته از اسباب عملی غیر مجاز یا تقصیری که منجر به زیان شده است، مشترکاً به دو یا چند عامل به عنوان سبب قابل انتساب میباشد. به بیانی دیگر اسباب […]

ادامه مطلب

قانون حدود و قصاص مصوب و توبه قبل از اثبات جرم

در صورت آشکار شدن جرم و گناه، توبه عبارت است از پشیمانی از گذشته، عدم تکرار جرم و پذیرفتن حکم اجرای حد. با توجه به موارد فوق این موضوع روشن می گردد که اگر جرم و گناه علنی و واضح شد بهتر است که حد اجرا گردد زیرا مسأله لوث می شود و اسقاط کردن حد فایده مفیدی در بر […]

ادامه مطلب

آیت الله مکارم شیرازی و قانون مجازات اسلامی

در مقابل حالات مختلف ذهن یعنی وهم، جهل و ظن، به عنوان یکی دیگر از حالات ذهنی است که در نتیجه سنجش و ارزیابی مجموعه قرائن، شواهد و اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده، به دست می آید و به دنبال آن، انسان وقوع یا عدم وقوع پدیده مورد بحث را مسلّم و محرز می داند. لازمه به کار […]

ادامه مطلب

قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی

اگرچه در کشور ما هنوز مبحث «حقوق محیط زیست» به قدر کافی گشوده نشده است، اما این رشته از حقوق و موضوعات قضایی مربوط به آن به تدریج اهمیت خود را نشان می دهد. همان طور که در کشورهای پیشرفته، حقوق محیط زیست جایگاه در خور توجهی یافته است، در عرصه ی داخلی هم «دامنه ی آن، همچنان رو به […]

ادامه مطلب

استفاده از سند مجعول و قانون مجازات اسلامی

د) تشریفات اعطای آزادی مشروططبق ماده 39 قانون مجازات اسلامی آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد سازمان زندان ها و تأثیر دادستان یا دادیار ناظر. هـ) مدت آزادی مشروطمدت آزادی مشروط به تشخیص دادگاه کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود.در لایحه قانون جدید در ماده 57 بیان می دارد: «در مورد محکومیت به حبس تعزیری دادگاه […]

ادامه مطلب

تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم

5. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و فساد فی الارض6- جرایم اقتصادی مشروط بر این که میزان موضوع جرم بیش از یک صد میلیون ریال می باشد.تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.قرار تعلیق اجراء مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی و مسئولیت کیفری

با توجه به ماده مذکور، برای اینکه اجبار و اکراه باعث زوال مسئولیت کیفری از متهم گردد باید دارای شرایطی باشد که اهم آن عبارتند از:الف) جرائم قابل تعزیر یا بازدارندهاولین شرطی که مقنن برای تحقق اجبار و اکراه مورد تأکید قرار داده، آن است که جرم ارتکابی از انواع جرائم تعزیری یا بازدارنده باشد.بدین ترتیب فقط اجبار و اکراهی […]

ادامه مطلب

قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب و قانون مجازات اسلامی

«اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و مباشرت به اسقاط نمایند به حبس دو تا پنج سال محکوم خواهد شد و حکم به پر داخت دیه مطابق مقررات صور ت خواهد پذیرفت »بطوریکه ملاحضه می شود قانونگذار ایرا […]

ادامه مطلب
1 2 3 6