مالکیت سهامداران نهادی و تحلیل همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن(1945-1863) روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد.این ضریب میزان همبستگی رابطه ی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون می باشد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر متغیرها از رتبه های آنان استفاده می شود. رابطه […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام

“رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تائید قرار می گیرد.نوروش و […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و صندوق های سرمایه گذاری

3-شرکت های سرمایه گذاری 4- بانک هادر دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شوند و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند.هایاشی (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که […]

ادامه مطلب

رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و عملکرد سرمایه گذاران

مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران سعی می کنند […]

ادامه مطلب

حقوق بین الملل عرفی و حقوق مالکیت فکری

حقوق انحصاری محدود به محدودیتهایی مقرر در قانون میباشند و اگر چه در ایالات متحده دادههای سنجش از راه دور در تمام مراحل ارسال و پردازش واجد حمایت هستند ولیکن نظریه فروش اولیه قابلیت حمایت از آنها را محدود مینماید. بر اساس این نظریه پس از انتقال مالکیت اثر، دیگر مالک ابتدایی کنترلی بر آن نخواهد داشت ولیکن بر خلاف […]

ادامه مطلب

طرح هادی روستایی و صدور سند مالکیت

سرانه زمین ، عبارتست از مقدار زمینی که بطور متوسط از هر یک از کاربریهای شهر به هر نفر از جمعیت آن می رسد.13-1-2 پهنه بندی یا منطقه بندیپایه اصلی برنامه های پیشنهادی بر انعطاف و امکان استفاده و بهره وری از تمامی امکانات هر پهنه استوار است و با توجه به مقیاس مطالعه و فراوانی عملکردهایی که می توانند […]

ادامه مطلب

حقوق مالکیت صنعتی

ماده 59 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 مقرر می دارد. رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و آئین نامه اجرائی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.ماده […]

ادامه مطلب

اطلاعات مربوط به سهامداران و رابطه مثبت و معنی دار

نام فرضیه شرح فرضیه نوع رابطه نتیجۀ ازموناول بین ترکیب سهامداران نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. مثبت تاییددوم بین ترکیب سهامداران حقیقی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. مثبت تاییدسوم بین ترکیب سهامداران مدیریتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. …. ردچهارم بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. مثبت تایید5-2-2) خلاصه […]

ادامه مطلب

عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس و حاکمیت شرکتی در ایران

5-4-2) پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی1- با عنایت به اینکه در بورس اوراق بهادار تهران تحقیقات بسیارکمی درزمینه ی نقش ترکیب سهامداران (حضور سهامداران نهادی) به عنوان یکی ازعوامل اصلی حاکمیت شرکتی انجام شده است. در همین راستا تحقیقاتی با محوریت تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی و ترکیب سهامداران بر محیط پیرامونی شرکتها و با مفروضات زیر صورت گیرد: الف) تاثیر […]

ادامه مطلب

شرکت های پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

مقاله ای را با عنوان”رابطه ساختار مالکیت (میزان مالکیت نهادی) بر عملکرد مالی (گذشته و آتی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بصورت مطالعه موردی در صنعت خودرو در سالهای 1386 تا 1390 انجام دادند. آنها تاثیر مالکیت نهادی را بر عنوان اجزای حاکمیت شرکتی بر عملکرد بررسی کردند و مطالعه آنها موید وجود رابطه مستقیم بین […]

ادامه مطلب

شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه […]

ادامه مطلب

سیستم معادلات همزمان و شرکتهای پذیرفته شده

دوم: بین تمرکز مالکیت نهادی و نقد شوندگی سهام رابطه معکوس وجود دارد.در این مطالعه از 10 معیار مختلف برای سنجش نقدشوندگی استفاده شده است . این معیارها در بازده زمانی یکساعته در روز (12تا 1 بعداز ظهر) محاسبه شده و سپس میانگین آنها در طول یک فصل بدست آمده است .معیارهای مورد استفاده شامل موارد زیر است:1- حجم معاملات […]

ادامه مطلب
1 2 3 7