قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

در طی سال های گذشته پژوهشگران مختلف با عنایت به ناتوانی بتا در توضیح بازده سهام، به بررسی توان مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در تبیین و پیش بینی بازده سهام و یافتن متغیرهای دیگری مانند بتا که معرف خطرپذیری باشند، پرداخته اند. در این میان با توجه اهمیت اطلاعات حسابداری به ویژه خطرپذیری اطلاعاتی در ارزیابی عملکرد […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

برای تحلیل داده های کمی روش های آماری به خوبی توسعه یافته اند. ابتدای این فصل با توصیف داده ها برای متغیرها شروع شده است. آماره های توصیفی از جمله میانگین، میانه، واریانس، چولگی، کشیدگی و … برای هر یک از متغیر ها محاسبه شده است. این شاخص ها توزیع آماری این متغیر ها را به خوبی نشان می دهد. […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005 و 2004) پرتفوهایی بر مبنای شاخص کیفیت اقلام تعهدی تشکیل دادند و مستند کردند که به طور متوسط بازده شاخص کیفیت اقلام تعهدی با بازده های تحقق یافته سهام (به طور منفرد)، همبستگی مثبت دارند و همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی، رابطه معکوسی با هزینه سرمایه سهام دارد و نیکولز (2006) بازده های روزانه […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و قیمت‌گذاری دارایی‌

فرانسیس و همکاران (2005) نشان دادند که ضریب پرتفوی شاخص کیفیت اقلام تعهدی در رگرسیون‏های سری زمانی مربوط به تک تک شرکت ها که بازده را به طور همزمان با شاخص کیفیت اقلام تعهدی و عوامل فاما و فرنچ (1993) (بازار، اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) مرتبط می‏کند، معنی‏دار و مثبت است. به طور خاص، آن ها […]

ادامه مطلب

قیمت‌گذاری دارایی‌ و کیفیت اقلام تعهدی

آمار توصیفی متغیرهای ماهانه ………………………………………………………………………….129آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی های تشکیل شده …………………130پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق …………………………………………………………..131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت سالانه ………………………………………………..131نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به صورت ماهانه ………………………………………………..138نتایج آزمون های انجام شده در سطح پرتفوی های تشکیل شده ……………………………..143 چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………149چکیدهدر ادبیات حسابداری، این که شاخص کیفیت […]

ادامه مطلب

کیفیت اقلام تعهدی و مدل‌های رگرسیون

و در نهایت با توجه به این که در مدل های آزمون فرضیه های تحقیق بازده آتی سهام نسبت به متغیر های توضیحی برازش می شود و عدم وجود تمامی بازده های متوالی یک شرکت، نمونه نهایی مورد استفاده شامل 732 سال-شرکت (7287 ماه-شرکت) است. جدول 3-3 ترکیب نمونه نهایی تحقیق را بر اساس سال نشان می دهد.جدول 3-3 نمونه […]

ادامه مطلب

ارزش دفتری حقوق صاحبان و کیفیت اقلام تعهدی

SIZE برابر با ارزش بازار سهام عادی بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل؛BM برابر با نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی قبل به ارزش بازار سهام بر اساس آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، ص 1381)؛YIELD، بازده نقدی سهام برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم […]

ادامه مطلب

جریان نقدی عملیاتی و کیفیت اقلام تعهدی

GPPEGRWt: نرخ رشد اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t.اولین متغیر توضیحی REC)∆-REV∆(،از مدل اصلاح شده جونز اخذ شده است و این متغیر بیانگر تغییرات در درآمدهای نقدی است. زیرا تغییرات در حساب های دریافتنی از آن کم شده است. تغییرات درآمدهای نقدی برای نشان دادن تأثیر اقلام تعهدی جاری در مدل آورده شده است و بیانگر بخش نرمال […]

ادامه مطلب

مجمع عمومی فوق العاده و بورس اوراق بهادار

β = درصد افزایش سرمایه از محل اندوختهC = مبلغ اسمی پرداخت شده توسط سرمایهگذار بابت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالباتالبته چنانچه زمان وقوع هریک از حالتهای فوق، قبل از پرداخت(برگزاری مجمع) باشد، یا به عبارت دیگر چنانچه مجمع عمومی فوق العاده (در رابطه با افزایش سرمایه) قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (در رابطه با تقسیم […]

ادامه مطلب

شرکتهای پذیرفته شده و عدم تقارن اطلاعاتی

داتار ،نایک و رادکلیف (1998) در تحقیقی تحت عنوان ” از نسبت گردش که توسط آمیهود و مندلسون در 1986 پیشنهاد شده است به عنوان شاخصی برای نقدشوندگی استفاده کرده‎اند ” نتیجه‎گیری نمودند که، نقدشوندگی نقش معنی‎داری در توضیح تغییرات برش عرضی بازده سهام دارد آنها این نتایج را درکنار کنترل معیارهای شناخته شده‎ای همچون اندازه، نسبت ارزش دفتری به […]

ادامه مطلب

مدل فاما و فرنچ و نقدشوندگی سهام

به عبارتی دارنده سهام با عدم نقدشوندگی بالا از دو سو ضرر می‎بیند:کاهش قیمتعدم امکان تبدیل سهام به وجه نقد با هزینه پایین، قیمت مناسب و در زمان مورد نظراین مسئله به دلیل اینکه همواره به صورت عینی در بازارها رخ داده و سرمایه گذاران را به مخاطره انداخته است و در تصمیمات خرید و فروش اثر فراوانی داشته است […]

ادامه مطلب

عدم تقارن اطلاعاتی و بازار سرمایه ایران

بیان مسئلههمان طور که پیش تر بیان شد، ارائه درک بهتری از این که آیا قیمت‏گذاری شاخص کیفیت اقلام تعهدی با تفسیری بر مبنای خطرپذیری سازگار است، مهم به نظر می‏رسد و یکی از مسائل اساسی در این بحث این است که آیا رابطه مثبت و قوی بین بازده آتی و شاخص کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد.بنابراین چنانچه شرکت‏هایی با […]

ادامه مطلب