سلامت روانی و کیفیت زندگی زناشویی (جنسی)

رابطه بین سلامت روان و روابط جنسی، رابطه ای دوطرفه و دو طرفه س. به این شکل که ارضای نیاز جنسی واسه زن و شوهر ، آرامش، آسایش و خوشحالی و رضایت جفت و جور می سازه و از طرف دیگه، فردی(زن یا شوهری) که از نظر مؤلفه های سلامت روانی (یعنی نداشتن یا کم داشتن اضطراب و نگرانی، احساس […]

ادامه مطلب

ارزش ویژه نام و نشان تجاری و سلامت روان نوجوانان

1386بابک معینیبررسی تاثیرآموزش شیوه های مدیریت استرس برسلامت روان نوجوانان شهر تهران برمبنای مدل اعتقادی بهداشتی با رویکردبازاریابی اجتماعیدر این تحقیق با روش نمونه گیری خوشه ای گروه هامورد مطالعه قرار گرفته است.تدوین برنامه مداخله ای مبتنی بر بازاریابی اجتماعی براساس نتایج حاصل از تحقیق تکوینی ونیازسنجی مبتنی برسازه های مدل اعتقاد بهداشتی بوده است.نتایج کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی با […]

ادامه مطلب

سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و شادکامی و سلامت روانی

مدل های ارتقاء سلامت متعدد، ساده و مردم پسند هستند و در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کاربرد دارند. این مدل ها چون قلمرو وسیعی را شامل میشوند به طور دقیق تعریف و تبیین نشده اند و دائماً در حال تحول هستند(71). مدل های ارتقاء سلامت، محرکی برای بررسی مجدد رفتار و فرضیه های زمینه ای آن میباشند. این مدل […]

ادامه مطلب

سلامت روان مادران و وضعیت سلامت روان

408/0خطا65/682127/3مجموع29224جدول 4-17 نشان می دهد اثر پیش آزمون در سطح 01/0 < p معنی دار است لذا با حذف اثر پیش آزمون در بین گروه ها مشاهده می شود آموزش والدگری مثبت درمیزان افسردگی و در سطح 01/0 < p تاثیر گذار بوده است و با توجه به میانگین نمرات در پس آزمون نتیجه می گیریم این آموزش با اطمینان […]

ادامه مطلب

سلامت روان مادران و اطلاعات دموگرافیک

مادرانی که کودکان آنهادر مدارس ابتدایی نمونه آماری، از سوی روانپزشک تشخیص اختلال فزون کنشی / نقص توجه دریافت کرده باشد. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل در مقطع راهنمایی برای مادران عدم وجود اختلالات دیگر در کودک از قبیل عقب ماندگی ، اختلالات روان پریشی بر حسب پرونده پزشکی کودک بلامانع بودن مصرف دارو (ریتالین) توسط کودک 4- 3 معیارهای […]

ادامه مطلب

آموزش گروهی والدین و سلامت روان مادران

در پژوهشی که توسط صادقی (1390) ، با عنوان اثربخشی آموزش مدیریت والدین بر کارکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی / نقص توجه انجام شد.یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که درپایان دوره آموزشی ،کارکرد خانواده به طور معنی داری بهبود یافته است.همچنین این پژوهش نشان دادکه آموزش مدیریت والدین منجربه افزایش وبهبودی کارکرد خانواده در خانواده […]

ادامه مطلب

سازمان بهداشت جهانی و تعریف سلامت روان

فزون کنشی : منظور تحرک و بی قراری شدید و یا سطوح بالای تحرک رفتاری ناهدفمند میباشد(شکوهی یکتا ،1389).تکانشگری : ویژگی اساسی و مهم این اختلال ، غالبا قبل از اینکه سوال تمام شود با عجله پاسخ می گوید. در انتظار نوبت نمی تواند بماند و حرف دیگران را قطع می کند یا مداخله می کند (شکوهی یکتا ،1389).برنامه والدگری […]

ادامه مطلب

خصوصیات افراد دارای سلامت روان و انجمن ملی بهداشت روانی

رفتارهای مذهبی ارزش مثبتی در پرداختن به نکات معنی دار زندگی دارند. رفتارهایی از قبیل توکل به خداوند و معنویات می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش های مثبت ، موجب آرامش درونی فرد شوند . باور به این که خدایی هست که موقعیت ها را کنترل می کند و ناظر بر عبادت کننده ها است . […]

ادامه مطلب

معیارهای سلامت روان و سازمان بهداشت جهانی

از نظر سازمان بهداشت جهانی (WHO) (2005) سلامت روانی عبارت است از قابلیت فرد برای برقراری ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی خویش و حل مناسب و منطقی تعارضهای هیجانی و تمایلات شخصی خود. هدف اصلی سلامت روانی کمک به تمام افراد در رسیدن به زندگی کاملتر، شادتر، هماهنگتر، شناخت وسیع و پیشگیری […]

ادامه مطلب

پایان نامه سلامت روانی معتادان:تعریف واژه اعتیاد

از نظر سازمان راهنمای تشخیص و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا (APA) اعتیاد الگویی از مصرف مکرر مواد است که معمولاً به ظهور علایم تحمل ، ترک و رفتارهای اجباری مصرف مکرر مواد می انجامد.اعتیاد ، عادت اکتسابی است که زمانی ظهور کرده و خاموش کردن آن حتی در مواجه با پیامدهای بسیار منفی و چشم گیر آن دشوار است. […]

ادامه مطلب

منبع پایان نامه ارشد درباره مهارتهای زندگی، آموزش مهارت، آموزش مهارتهای زندگی، سلامت روان

ا یک شخص باارزش در نظر میگیرد. با افزایش عزت نفس، سطح استرس کاهش مییابد(شیمیزو22 ، 2004). تعریف عملیاتی: نمرهای است که هر رابط افتخاری بهداشت در پاسخ به آزمون کوپراسمیت23(1967)، بدست میآورد. تعریف رابطان بهداشتی تعریف مفهومی: رابطان بهداشت افرادی هستند که علاوه بر کسب آگاهی در زمینهی موضوعات بهداشتی، با شرکت در کلاسهای آموزشی و کسب مهارتهای ارتباطی […]

ادامه مطلب

نیازهای روانشناختی و کانون کنترل سلامت

جدول 4-15: نتایج تحلیل و اریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب تحصیلات در متغیر میزان کنترل آسم 109جدول 4-16: میانگین،انحراف معیار،کمترین و بیشترین مقدار متغیر کنترل آسم به تفکیک شغل 110جدول 4-17: نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای تفاوت بر حسب نوع شغل در متغیر میزان کنترل آسم 110جدول 4-18: میانگین،انحراف معیار،بیشترین و کمترین مقدار متغیر گروههای کنترل آسم در متغیر […]

ادامه مطلب
1 2 3 41