رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه و عملکرد سرمایه گذاران

مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران سعی می کنند […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام

“رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی” را بررسی کردند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تائید قرار می گیرد.نوروش و […]

ادامه مطلب

مالکیت سهامداران نهادی و صندوق های سرمایه گذاری

3-شرکت های سرمایه گذاری 4- بانک هادر دهه های اخیر سرمایه گذاران نهادی بزرگترین مالکان شرکت ها محسوب می شوند و کنترل درصد زیادی از سهام بازار و شرکتها را در دست دارند.هایاشی (2003) بیان می کند که سهامداران نهادی درسال2003 حدود شصت درصد از سهام موجود دربازار ایالات متحده آمریکا را تحت کنترل داشتند. این در حالی است که […]

ادامه مطلب

مسائل زیستمحیطی و ساختار اقتصادی

در دنیای امروز انرژی از مسائل اساسی و زیربنایی است و ساختار اقتصادی و سیاسی کشورها به چگونگی دسترسی به انرژی، نحوه مصرف و قیمت آن بستگی دارد. در کشورهای مختلف با سطوح اقتصادی مختلف، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و … انرژی و مسایل مربوط به آن در کلیه جهتگیریها؛ سیاستگذاریها و برنامههای توسعه عمیقاٌ تاثیرگذار […]

ادامه مطلب

حقوق بین الملل عرفی و حقوق مالکیت فکری

حقوق انحصاری محدود به محدودیتهایی مقرر در قانون میباشند و اگر چه در ایالات متحده دادههای سنجش از راه دور در تمام مراحل ارسال و پردازش واجد حمایت هستند ولیکن نظریه فروش اولیه قابلیت حمایت از آنها را محدود مینماید. بر اساس این نظریه پس از انتقال مالکیت اثر، دیگر مالک ابتدایی کنترلی بر آن نخواهد داشت ولیکن بر خلاف […]

ادامه مطلب

ساختارهای شناختی و بازتولید فرهنگی

عدم هماهنگی نهادها و ذهنیتها موجب پیدایش شکافهای اجتماعی میگردد. از نظر شیوه صورتبندی و ترکیب، شکافهای اجتماعی ممکن است یکدیگر را تقویت کنند یا بر روی هم بار شوند. این نوع صورتبندی را صورتبندی شکافهای متراکم میخوانند. ممکن است شکافهای اجتماعی یکدیگر را تضعیف کنند که در این صورت شکافهای متقاطع نامیده میشوند. وقتی شکافهای اجتماعی متراکم باشند اغلب […]

ادامه مطلب

ساختار سلسله مراتبی و بازتولید فرهنگی

اما آن نوع سرمایه که با بحث سلطه ارتباط مستقیم دارد سرمایه نمادین است. «سرمایه نمادین- که محصول تغییر شکل رابطه قدرت به رابطه معنایی است، اثر خشونت غیر مادی اشکال دیگر سرمایه را بر وجدانها مشخص میدارد؛ این سرمایه به نوعی معنای آشکار وجوه دیگر سرمایهاندوزی است: نظم اجتماعی، سلسله مراتب یا سلسله مراتبهای آن و روابط سلطهای که […]

ادامه مطلب

طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی

تکنولوژی به اطلاعات، تجهیزات، فنون و فرآیندهای لازم برای تبدیل نهادهها به ستادهها اطلاق میشود (Wright- Burns,2013). مطالعات نشان میدهد که تکنولوژی روی پرسنل سازمــان، وظایف، طراحی سیستمهای کنترل، هزینهها و دستمزدها، تفکیک مدیریت از مالکیت، حیطه نظارت مدیران و ساختار سازمان بطور کلی تأثیر دارد (Farhang ,2012). د) محیطمحیط به معنای عوامل خارج از سازمان است که اثربخشی عملیات […]

ادامه مطلب

ساختارهای اجتماعی

۸) جو سیاسی سالم.از آن جا که موضوع مشارکت سیاسی یک موضوع سیاسی و اجتماعی است؛ الزاماً باید هم از نظریه های سیاسی و هم نظریه های جامعه شناختی و یا ترکیبی از هر دو استفاده کنیم.اگر بخواهیم از دیدگاه اجتماعی به موضوع مشارکت بنگریم، باید یادآور شد که انسان بر حسب نیاز غریزی و درونی، علاقه مند به مشارکت […]

ادامه مطلب

مرکز مالکیت فکری و تجاری سازی

سابقه تاسیس پارک علم و فناوری در ایران ایده تاسیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران توسط مدیریت وقت پردیس فنی در سال 1380 مطرح و اقدامات اولیه برای راه اندازی آن از همان زمان آغاز گردید. در اولین گام اجرایی مرکز رشد واحدهای فناوری در سال 1382 با کسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را […]

ادامه مطلب

جریان های نقدی عملیاتی و ارزش دفتری حقوق صاحبان

فلاح شمس و عزیزی (1384)، تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تمامی یافته های این تحقیق، گویای اهمیت بسیار بالای انتشار اطلاعات (اطلاعات عمومی بازار و اقتصاد و اطلاعات مالی و حسابداری شرکتها) بر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران […]

ادامه مطلب

شرکت‌های پذیرفته شده و ابزارهای مدیریت سود

مدیریت سود در جهت اجتناب از سودهای کلان، بیانگر این است که شرکت های بزرگ تصمیمات مربوط به حسابداری خود را بر پایه ی استراتژی هایی قرار می دهند که سود کاهش یابد تا کمتر مورد توجه سیاست مداران قرار گیرند چنین به نظر می آید که این فرضیه در مورد شرکت های بسیار بزرگ به ویژه در مورد شرکت […]

ادامه مطلب
1 2 3 10